پیشینه تحقیق و مبانی نظری تبیین بحران های مالی

پیشینه تحقیق و مبانی نظری تبیین بحران های مالی

پیشینه تحقیق و مبانی نظری تبیین بحران های مالی فصل دوم : ادبيات موضوع و پيشينه پژوهش
2 – 1 – مقدمه 7
2 – 2 – تعريف بحران اقتصادی 8
2 – 3 – انواع بحران اقتصادي 9
2 – 3 – 1 – بحران مالي 9
2 – 3 – 2 – بحران بانكي 9
2 – 3 – 3 – بحران‌هاي ناشي از حباب‌هاي سفته‌بازي و بحران‌هاي ارزي 10
2 – 3 – 4 – بحران هاي مالي بين المللي 11
2 – 3 – 5 – بحران هاي گسترده تر اقتصادي 11
2 – 4 – زمينه هاي بحران در باراهاي مالي 12

عنوان صفحه
2 – 4 – 1 – رفتار معامله‌گران در بازارهاي مالي و ذهنيت گله‌اي 12
2 – 4 – 2 – ريسك‌هاي اهرمي 14
2 – 4 – 3 – عدم تطابق ريسك دارايي ها و بدهي ها 15
2 – 4 – 4 – ناتواني در تنظيم بازارهاي مالي 16
2 – 4 – 5 – تقلب و فسادهاي مالي 17
2 – 4 – 6 – اكوپاتي 17
2 – 4 – 7 – بحران‌هاي مسري و ريسك‌هاي سيستمي 18
2 – 5 – نظريه هاي بحران مالي 19
2 – 5 – 1 – نظريه کلاسيکي بحران 19
2 – 5 – 2 – نظريه مارکس 19
2 – 5 – 2 – 1 – مسئله بحران اقتصادي در نظام سرمايه‌داري . 20
2 – 5 – 3 – نظريه مکتب اطريشي 22
2 – 5 – 4 – نظريه مينسكي 26
2 – 5 – 5 – نظريه بازي هاي هماهنگ 27
2 – 5 – 6 – مباني نظري بحران مالي 28
2 – 6 – تاريخ بحران‌هاي اقتصادي 32
2 – 6 – 1 – ورشكستگي بانك‌هاي اوراند و گرني ( 1866 ) و بحران بانك بارينگز ( 1890 ) 35
2 – 6 – 2 – سقوط وال استريت در سال 1929 36
2 – 6 – 3 – سقوط بازار سهام آمريكا در سال 1987 38
2 – 6 – 4 – بحران موسسات پس‌انداز و وام آمريكا ( S & L ) در سال 1989 39
2 – 6 – 5 – سقوط سهام شركت‌هاي اينترنتي dot . com در سال 2000 40
2 – 6 – 7 – بحران 2008 – 2007 40
2 – 7 – تحولات و بحران ‌‌‌‌هاي مهم اقتصادي در ايران 42

عنوان صفحه
2 – 8 – مروري بر مطالعات پيشين 52
2 – 8 – 1 – مطالعات داخلي 53
2 – 8 – 2 – مطالعات خارجي 54
2 – 9 –

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید