پیشینه تحقیق و مبانی نظری تاثیر فرم کالبدی شهر بر کیفیت زندگی

پیشینه تحقیق و مبانی نظری تاثیر فرم کالبدی شهر بر کیفیت زندگی

پیشینه تحقیق و مبانی نظری تاثیر فرم کالبدی شهر بر کیفیت زندگی مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………. 27
2 – 1 – 1 – کالبد ……………………………………………………………………………………………………………….. 27
2 – 1 – 2 – شهر ………………………………………………………………………………………………………………. 27
2 – 1 – 3 – كالبد شهر ……………………………………………………………………………………………………….. 29
2 – 2 – تبیین نظریه های مربوط به ساخت اکولوژیک ………………………………………………………………. 29
2 – 2 – 1 – فرم شهر با دواير متحدالمركز ………………………………………………………………………………. 30
2 – 2 – 2 – فرم قطاعي ………………………………………………………………………………………………………. 31
2 – 2 – 3 – فرم ستاره ای ( شعاعي ) …………………………………………………………………………………… 33
2 – 2 – 4 – فرم چند هسته اي …………………………………………………………………………………………….. 35
2 – 2 – 5 – فرم اقماری …………………………………………………………………………………………………….. 36
2 – 2 – 6 – فرم خطي ( کریدوری ) ……………………………………………………………………………………… 37
2 – 2 – 7 – فرم شطرنجي ( گسترده ) …………………………………………………………………………………. 38
2 – 2 – 8 – فرم شبكه محوري باروكي …………………………………………………………………………………. 39
2 – 2 – 9 – فرم مشبك ( توري شكل ) ……………………………………………………………………………….. 40
2 – 2 – 10 – فرم متمركز ( درون گرا ) …………………………………………………………………………………. 41
2 – 3 – پارادايم هاي جديد توسعه شهري ………………………………………………………………………….. 41
2 – 3 – 1 – راهبرد پراكنش شهري ………………………………………………………………………………………. 42
2 – 3 – 2 – تجربيات پراكنش شهري در كشور هاي مختلف …………………………………………………….. 47
2 – 3 – 2 – 1 – امريكا ……………………………………………………………………………………………………….. 47
2 – 3 – 2 – 2 – چين ………………………………………………………………………………………………………….. 47
2 – 3 – 2 – 3 – کشورهای جهان سوم ………………………………………………………………………………….. 48
2 – 3 – 2 – 4 – ایران ………………………………………………………………………………………………………… 49
2 – 4 – راهبرد شهر فشرده ………………………………………………………………………………………………. 49
2 – 4 – 1 – اهداف راهبردهاي شهر فشرده …………………………………………………………………………. 49
2 – 4 – 2 – سیاست های اجرايی راهبرد شهر فشرده ……………………………………………………………… 51
2 – 4 – 3 – تجربه ی کشور های جهان در زمینه توسعه فشرده ……………………………………………….. 52
2 – 4 – 3 – 1 – اسپانیا ……………………………………………………………………………………………………….. 52
2 – 4 – 3 – 2 – سوئیس ……………………………………………………………………………………………………… 53
2 – 5 – روشهای تعیین میزان فشردگی وپراکندگی شهری …………………………………………………… 53
2 – 6 – کیفیت زندگی …………………………………………………………………………………………………………… 56
2 – 7 – کیفیت زندگی شهری …………………………………………………………………………………………………. 57
2 – 8 – شاخص های کیفیت زندگی شهری ……………………………………………………………………………….. 59
2 – 9 – اصول ارزیابی کیفیت زندگی شهری ……………………………………………………………………………… 62
2 – 10 – مدل مفهومی کیفیت زندگی ……………………………………………………………………………………… 65
2 – 11 – نظریه ها و مکاتب تاثیرگذار برکیفیت زندگی ……………………………………………………………… 71
2 – 12 – تجربیات کشور های جهان در زمینه کیفیت زندگی ……………………………………………………… 73
2 – 13 – شهر پایدار و شهر پرتراکم ……………………………………………………………………………………….. 76
2 – 14 – شهر فشرده و كيفيت زندگي ……………………………………………………………………………………. 77
2 – 15 – كيفيت زندگي و توسعه پايدار …………………………………………………………………………………… 78
خلاصه مباحث فصل دوم ……………………………………………………………………………………………………. 82

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید