پیشینه تحقیق و مبانی نظری برنامه ريزي توريسم با تاکيد بر توسعه پايدار

پیشینه تحقیق و مبانی نظری برنامه ريزي توريسم با تاکيد بر توسعه پايدار

پیشینه تحقیق و مبانی نظری برنامه ريزي توريسم با تاکيد بر توسعه پايدار 2 – 1 – واژه شناسي توريسم 9
2 – 2 – مفهوم توريسم 10
2 – 3 – تعريف جهانگردي 10
2 – 4 – مهم ترين ديدگاه‌هاي ارائه شده درزمينه گردشگري 11
2 – 4 – 1 – جهاني شدن 11
2 – 4 – 2 – فرهنگ پذيري 12
2 – 4 – 3 – نوسازي 12
2 – 4 – 4 – سلسله مراتب نيازها وتوريسم 12
2 – 4 – 5 – انگيزش 13
2 – 4 – 6 – نظريه عطاياي الهي 13
2 – 4 – 7 – نظريه هزينه نسبي 13
2 – 4 – 8 – نظريه مزيت مطلق و دانش فني 13
2 – 4 – 9 – نظريه شرايط تقاضا 13
2 – 5 – اصطلاحات گردشگري در متون علمي‌و سازمان جهاني گردشگري 17
2 – 6 – انواع گردشگري 18
2 – 6 – 1 – توريسم معمولي 18
2 – 6 – 2 – توريسم بر مبناي طبيعت 19
2 – 6 – 3 – توريسم ماجراجويانه 19
2 – 6 – 4 – توريسم محصور 19
2 – 6 – 5 – توريسم سلامتي 19
2 – 6 – 6 – توريسم مصرفي 19
2 – 6 – 7 – اكوتوريسم 20
2 – 6 – 8 – جهانگردي بر مبناي هدف از مسافرت جهانگردان 20
2 – 6 – 9 – جهانگردي برمبناي مبدأ جهانگردان 20
2 – 6 – 10 – جهانگردي بر مبناي سطح درآمد جهانگردان 20
2 – 6 – 11 – توريسم تفريحي 21
2 – 6 – 12 – توريسم شهري 21
2 – 6 – 13 – توريسم طبيعت گرا 22
2 – 7 – اهداف گردشگران 23
2 – 8 – شهر و توريسم 23
2 – 9 – ويژگي‌هاي بارز صنعت توريسم 24
2 – 10 – برنامه 24
2 – 10 – 1 – پيشينه برنامه ريزي 24
2 – 10 – 2 – تعريف برنامه ريزي 25
2 – 10 – 3 – سطوح برنامه ريزي توريسم 26
2 – 11 – توريسم پايدار 27
2 – 11 – 1 – پيشينه مفهوم توسعه پايدار 27
2 – 11 – 2 – تعاريف توسعه پايدار 28
2 – 11 – 3 – ابعاد توسعه پايدار 29
2 – 11 – 4 – ارتباط گردشگري پايدارو توسعه پايدار 31
2 – 11 – 5 – اصول توريسم پايدار 31
2 – 11 – 5 – 1 – مشارکت 31
2 – 11 – 5 – 2 – حضور ذينفع‌ها 32

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید