پیشینه تحقیق و مبانی نظری بررسی روند تغییرات دما و بارش

پیشینه تحقیق و مبانی نظری بررسی روند تغییرات دما و بارش

پیشینه تحقیق و مبانی نظری بررسی روند تغییرات دما و بارش 2 – 1 . پیشینه تحقیق 8
2 – 2 . آب و هوا یا اقلیم چیست ؟ 9
2 – 3 . ماهیت تغییرات اقلیمی 10
2 – 4 . دلایل تغییر اقلیم 13
2 – 4 – 1 . دلایل طبیعی تغییر اقلیم 13
2 – 4 – 2 . دلایل انسانی تغییر اقلیم 13
2 – 5 . انواع متغیرهای اقلیمی 14
2 – 6 . دما و بارش 15
2 – 6 – 1 . دما 15
2 – 6 – 2 . بارش 25

1 . پیشینه تحقیق
در ادبیات اقلیم شناسی جهان مطالعات فراوانی پیرامون تغییرات اقلیم معاصر انجام شده است . غالب مطالعات با محوریت بررسی و تحلیل رفتار بلند مدت دما و بارش و تغییرات آنها در مناطق مختلف در ارتباط با روند افزایش متوسط دماي جهانی و منطقه اي صورت گرفته و روشهاي آماري پارامتریک و ، ناپارامتریک به ویژه روش من – کندال به کرات مورد استفاده قرار گرفته است .
( لتنمایر و همکاران ، 1994 ، نورث و کیم ، 1995 ، کورتزال و همکاران ، 1998 ، سلشی و زنک ، 2004 ، پیکارتا و همکاران ، 2004 زویرس و استورچ ، 2004 ، ها و همکاران ، 2005 ، تورکی و ارکن ، 2005 ، میر و همکاران ، 2006 ، ولف میر . ( و مولر ، 2006 ، اورلند و همکاران ، 2006 ، دجانخ و همکاران ، 2006 و ها و ها ، 2006 مارنگو و کامارگو ( 2008 ) از بررسی سريهاي بلندمدت دماي حداکثر و حداقل ایستگاههاي جنوب برزیل به این نتیجه رسیدند که روند دماي حداقل افزایش شیب داشته اما روند دماي حداکثر داراي شیب ملایم بوده است . از جمله مطالعات داخلی در خصوص بررسی تغییر اقلیم به روشهاي پارامتریک و ناپارامتریک کارهاي کتیرایی بروجردي و همکاران ( 1384 )، کوچکی و همکاران ( 1382 )، طباطبایی و ، ( حسینی ( 1382 )، رحیمزاده و همکاران ( 1383 )، کاویانی و عساکره ( 1382 )، زاهدي و همکاران ( 1386حجام و همکاران ( 1387 ) و . . . قابل ذکر است . دكتر عليجاني و همكاران ، 1378 ، در پايان نامه اي تحت عنوان بررسي تغييرات اقليمي در خصوص بررسي تغييرات اقليمي جنوب ايران تحقيق كرده دكتر كاوياني ، در مقاله اي تحت عنوان سخني درباره تغييرات اقليمي قرن حاضر – در خصوص تغييرات اقليمي صحبت كرده اند .
عزیزي و روشنی ( 1387 ) نیز پس از تحلیل دما و بارش ایستگاههاي سواحل جنوب دریاي خزر طی دوره 40 ساله ( 1955 – 1994 ) به منظور بررسی وجود انحراف احتمالی و شناسایی تغییرات دادهها و نوع و زمان آن از روش من – کندال استفاده کردند و به این نتیجه رسیدند که زمان شروع بیشتر تغییرات ناگهانی و از هر دو نوع روند و نوسان بوده است . بعلاوه در اکثر ایستگاهها دماي حداقل روند مثبت و

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید