پیشینه تحقیق و مبانی نظری بانکداري اينترنتي

پیشینه تحقیق و مبانی نظری بانکداري اينترنتي

پیشینه تحقیق و مبانی نظری بانکداري اينترنتي 12
2 – 1 – مقدمه

12
2 – 2 – تعريف فن‌آوري اطلاعات

13
2 – 2 – 1 – تاريخچه فن‌آوري اطلاعات

15
2 – 2 – 2 – مزاياي فن‌آوري اطلاعات

16
2 – 3 – انواع بانکداري اينترنتي

16
2 – 3 – 1 – اطلاعات

16
2 – 3 – 2 – ارتباطات

17
2 – 3 – 3 – معامله

17
2 – 4 – نگرش و عناصر آن

18
2 – 5 – مزاياي بانکداري الکترونيکي

19
2 – 6 – مدل ‌هاي پذيرش کاربر

20
2 – 6 – 1 – تئوري عمل مستدل ( TRA )

21
2 – 6 – 2 – مدل اشاعه نوآوري

23
2 – 6 – 3 – مدل انگيزشي

23
2 – 6 – 4 – مدل استقرار سازماني فن‌آوري اطلاعات

24
2 – 6 – 5 – تئوري شناخت اجتماعي

25
2 – 6 – 6 – مدل پذيرش فن‌آوري

29
2 – 6 – 7 – مدل پذيرش فن آوري2 ( TAM2 )

31
2 – 6 – 8 – مدل بهره‌مندي رايانه

32
2 – 6 – 9 – نظريه رفتار برنامه ريزي شده

34
2 – 6 – 10 – مدل رواني – اجتماعي تريانديس

34
2 – 6 – 11 – تئوري يکپارچگي مقبوليت و استفاده از تکنولوژي

37
2 – 7 – پژوهشهاي انجام شده

37
2 – 7 – 1 – مطالعات خارج از کشور

41
2 – 7 – 2 – مطالعات داخلی

43
2 – 8 – معرفی پست بانک

43
2 – 8 – 1 – ساختار پست بانک

2 – 1 – مقدمه
بررسي مباني نظري و توسعه تجربي ادبيات مدل هاي مربوط به پذيرش تکنولوژي براي درک وضعيت فعلي تحقيقات در اين زمينه ضروري است . به گونه اي که اين بررسي مي تواند به تعيين سوال ، فرضيه ها و در نهايت طراحي مدل مفهومي پژوهش بينجامد . بر اين اساس در اين فصل ، به معرفي ريشه هاي مدل هاي پذيرش تکنولوژي پرداخته مي شود . به دنبال آن ، مدل نظري پژوهش ارائه و سپس برخي از مطالعات انجام گرفته در اين زمينه مورد بررسي قرار خواهند گرفت . در نهايت ، جمع بندي و نتيجه گيري نهايي جهت طراحي مدل مفهومي و فرضيه هاي پژوهش آورده مي شود . به طور كلي ، هدف از ارائه مباحث اين فصل ، پشتيباني مدل مفهومي و فرضيه هاي پژوهش است .
2 – 2 – تعريف فن‌آوري اطلاعات
براي فن‌آوري تعريف هاي

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید