پیشینه تحقیق و مبانی نظری بانکداري الکترونيک در ایران و مالزی

پیشینه تحقیق و مبانی نظری بانکداري الکترونيک در ایران و مالزی

پیشینه تحقیق و مبانی نظری بانکداري الکترونيک در ایران و مالزی تاريخچه و چگونگي پيدايش بانکداري ……………………………………………………………………………………………. 11
تاريخچه پيدايش بانکداري الکترونيکي ………………………………………………………………………………………….. 12
دوره اول : اتوماسيون پشت باجه ……………………………………………………………………………………………………… 13
دوره دوم : اتوماسيون جلوي باجه ……………………………………………………………………………………………………. 13
دوره سوم : متصل کردن مشتريان به حسابهايشان …………………………………………………………………………. 14
دوره چهارم : يکپارچه سازي سيستمهاو مرتبط کردن مشتري با تمامي عمليات بانکي ……………….. 15
مقايسه بانکداري سنتي با بانکداري الکترونيکي …………………………………………………………………………….. 17
انتقال الکترونيکي وجوه ………………………………………………………………………………………………………………….. 19
مفهوم انتقال الکترونيکي وجوه ………………………………………………………………………………………………………. 20
اهميت و جايگاه انتقال الکترونيکي ………………………………………………………………………………………………… 23
مزايا وويژگيهاي بکارگيري انتقال الکترونيکي وجوه ……………………………………………………………………… 24
نحوه عملکرد انتقال الکترونيکي وجوه ……………………………………………………………………………………………. 26
انواع سيستمهاي انتقال الکترونيکي وجوه ……………………………………………………………………………………… 27
بانکداري الکترونيکي مصرف کننده ( در سطح مشتري )…………………………………………………………………. 28
ماشين خود پرداز ……………………………………………………………………………………………………………………………. 28
ماشين هاي نقطه فروش ………………………………………………………………………………………………………………… 29
بانکداري تلفني ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 30
بانکداري اينترنتي …………………………………………………………………………………………………………………………… 31
بانکداري خانگي / دفتري ………………………………………………………………………………………………………………….. 31
بانکداري الکترونيکي بين بانکي …………………………………………………………………………………………………….. 32
کارتهاي پلاستيکي ( بانکي ) در بانکداري الکترونيکي ………………………………………………………………………. 33
معماري سيستم هاي پرداخت الکترونيکي ……………………………………………………………………………………. 35
ويژگي سيستمهاي پرداخت الکترونيکي مناسب …………………………………………………………………………… 35
سوئيفت ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 37
کارتهاي بانکي ( اعتباري )………………………………………………………………………………………………………………… 38
تعريف و مفهوم کارتهاي بانکي ( اعتباري )………………………………………………………………………………………. 38
تاريخچه کارتهاي اعتباري ……………………………………………………………………………………………………………… 39
مزاياي استفاده از کارتهاي اعتباري ……………………………………………………………………………………………….. 41
انواع کارتهاي اعتباري ……………………………………………………………………………………………………………………. 42
انواع کارت از لحاظ فناوري ساخت ……………………………………………………………………………………………….. 44
انواع کارتها به لحاظ گستره جغرافيايي کاربرد ……………………………………………………………………………… 47
مسائل و مشکلات کارتهاي اعتباري ( بانکي )………………………………………………………………………………….. 48
پول الکترونيکي ……………………………………………………………………………………………………………………………… 49
تعريف پول الکترونيکي ………………………………………………………………………………………………………………….. 49
اهميت و مزاياي پول الکترونيکي ………………………………………………………………………………………………….. 50
انواع پول الکترونيکي …………………………………………………………………………………………………………………….. 54
معايب و پيامدهاي منفي پول الکترونيکي ……………………………………………………………………………………. 55
پرداخت الکترونيکي صورت حسابها ……………………………………………………………………………………………… 57
بررسي وضعيت بانکداري الکترونيکي در ايران …………………………………………………………………………….. 58
تاريخچه بانکداري در ايران …………………………………………………………………………………………………………… 58
بانکداري الکترونيکي در ايران ………………………………………………………………………………………………………. 59
کارتهاي بانکي در ايران …………………………………………………………………………………………………………………. 60
شبکه تبادل اطلاعات بانکي ( شتاب )……………………………………………………………………………………………… 63
مرکز هماهنگي تبادل اطلاعات بين بانکي ( مهتاب )…………………………………………………………………….. 64 .
سوئيفت …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 64
VSAT ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 65
سيستمهاي يکپارچه بانکي …………………………………………………………………………………………………………… 67
تلفن بانک ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 67
تجارت بانکهاي کشور در خصوص بانکداري الکترونيکي ……………………………………………………………… 67
سيستم مالي مالزي ………………………………………………………………………………………………………………………. 75
ساختار سيستم مالي در مالزي …………………………………………………………………………………………………….. 75
سيستم بانکي در مالزي ……………………………………………………………………………………………………………….. 78
بانکهاي تجاري ……………………………………………………………………………………………………………………………… 78
شرکتهاي مالي …………………………………………………………………………………………………………………………….. 79
بانکهاي سرمايه اي ………………………………………………………………………………………………………………………. 80
بانکداري اسلامي ………………………………………………………………………………………………………………………….. 80
موسسات تنزيل ……………………………………………………………………………………………………………………………. 81
فاتر نمايندگي بانکهاي خارجي در مالزي ……………………………………………………………………………………. 82
بانکداري الکترونيکي در مالزي …………………………………………………………………………………………………….. 82
دستگاه خود پرداز ………………………………………………………………………………………………………………………… 83
بانکداري تلفني …………………………………………………………………………………………………………………………….. 85
بانکداري تلفن همراه ……………………………………………………………………………………………………………………. 85
بانکداري کامپيوتر شخصي …………………………………………………………………………………………………………… 86
مرکز بانکداري اتوماتيک ………………………………………………………………………………………………………………. 86
بانکداري اينترنتي در مالزي ………………………………………………………………………………………………………… 87
بانکداري مجازي …………………………………………………………………………………………………………………………… 88
مزاياي بانکداري مجازي ………………………………………………………………………………………………………………. 91
بررسي و تحليل اشکالات وارده بر بانکداري مجازي …………………………………………………………………… 93

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید