پیشینه تحقیق و مبانی نظری بازاریابی و مدیریت منسجم خدمات در صنعت بیمه

پیشینه تحقیق و مبانی نظری بازاریابی و مدیریت منسجم خدمات در صنعت بیمه

پیشینه تحقیق و مبانی نظری بازاریابی و مدیریت منسجم خدمات در صنعت بیمه بخش اول : بازاریابی 17
2 – 1 ) مقدمه 18
2 – 2 ) تعریف بازاریابی 18
2 – 3 ) مدیریت بازاریابی 19
2 – 4 ) فلسفه های بازاریابی 20
2 – 4 – 1 ) دیدگاه مبتنی بر تولید 20
2 – 4 – 2 ) دیدگاه مبتنی بر محصول 21
2 – 4 – 4 ) دیدگاه مبتنی بر بازاریابی 22
2 – 4 – 5 ) دیدگاه مبتنی بر بازاریابی اجتماعی ( حفظ محیط زیست ) 24
2 – 5 ) ابعاد گوناگون بازاریابی 24
2 – 5 – 1 ) بازارگرایی 24
2 – 5 – 2 ) بازارشناسی 25
2 – 5 – 3 ) بازاریابی 25
2 – 5 – 4 ) بازارسازی 25
2 – 5 – 5 ) بازار گردی 25
2 – 5 – 6 ) بازارسنجی 25
2 – 5 – 7 ) بازارداری 26
2 – 5 – 8 ) بازار گرمی 26
2 – 5 – 9 ) بازارگردانی 26
2 – 6 ) دلایل مطرح شدن و پیشرفت بازاریابی 26
2 – 6 – 1 ) افزایش تولیدات 26
2 – 6 – 2 ) پراکندگی جغرافیایی صنایع و بازارهای مصرف 26
2 – 6 – 3 ) وجود رقابت 27
2 – 7 ) انواع بازاریابی 27
2 – 7 – 1 ) بازاریابی خود ( شخصی ) 27
2 – 7 – 2 ) بازاریابی سازمان 27
2 – 7 – 3 ) بازاریابی مکان 28
2 – 7 – 4 ) بازاریابی ایده 28
2 – 7 – 5 ) بازاریابی خدمات 28
2 – 8 ) بازاریابی خدمات در مقابل بازاریابی کالاهای فیزیکی 29
2 – 9 ) تفاوت های اساسی بین کالا و خدمات 29
2 – 9 – 1 ) غیر قابل لمس بودن 29
2 – 9 – 2 ) تفکیک ناپذیر بودن 30
2 – 9 – 3 ) نامتجانس بودن 30
2 – 9 – 4 ) فناپذیر بودن 30
2 – 9 – 5 ) مشتریان مالکیت خدمات را به دست نمی آورند 30
2 – 9 – 6 ) فرآورده های خدماتی به عنوان عملکردهای نامحسوس 31
2 – 9 – 7 ) مشارکت بیشتر مشتری در فرآیند تولید 31
2 – 9 – 8 ) اشخاص به عنوان بخشی از تولید 31
2 – 9 – 9 ) تغییرپذیری بیشتر در داده ها و ستاده های عملیاتی 31
2 – 9 – 10 ) ارزشیابی اکثر خدمات برای مشتریان مشکل تر است 32
2 – 9 – 11 ) غیر قابل

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید