پیشینه تحقیق و مبانی نظری الگوهای منجر به بارش

پیشینه تحقیق و مبانی نظری الگوهای منجر به بارش

پیشینه تحقیق و مبانی نظری الگوهای منجر به بارش 2 – مبانی نظری تحقیق 12
2 – 1 – مقدمه 12
2 – 2 – فرآیند بارش 12
2 – 3 – بارش و مشخصات آن 13
2 – 3 – 1 – تقسیم بندي بارش 14
2 – 3 – 4 – 1 – بارش همرفتی 15
2 – 3 – 4 – 2 – بارش کوهستانی 16
2 – 3 – 4 – 3 – بارش سیکلونی 17
2 – 3 – 2 – اندازه گیري بارندگی 17
2 – 4 – مفهوم بارش سنگین 17
2 – 5 – عوامل و محل حدوث بارش سنگین 18
2 – 6 – انواع روشهاي مطالعه بارش سنگین 19
2 – 7 – بارندگی های یک روزه ( 24 ساعته ) 21
2 – 8 – متوسط بارندگی ماهانه 22
2 – 9 – بارندگی فصلی 22
2 – 10 – فضای شهری 22

2 – مبانی نظری تحقیق
2 – 1 – مقدمه
بارندگی در سطح کره زمین داراي تغییرات مکانی و زمانی زیاد است . میانگین بارندگی در سطح کره زمین بین 700 تا 900 میلی متر در سال تخمین زده شده ، ولی تغییرات بارندگی در دنیا به گونه اي است که برخی نواحی کره زمین در 20 سال متوالی هیچگونه بارندگی دریافت نمی کنند ، در حالی که در بعضی نقاط دیگر مانند چراپونچی واقع در شمال خلیج بنگال سالانه در حدود 24600 میلی متر بارندگی دریافت می کند . اگر این مقدار را با میانگین بارندگی سالانه ایران که در حدود 240 میلی متر است مقایسه کنیم بارندگی ایران کمتر از یک سوم متوسط بارندگی در سطح دنیاست ( علیزاده ، 1380 )
نحوه پراکندگی بارش بر روي زمین را عوامل بوجود آورنده آن ، یعنی عامل صعود و منبع رطوبت تعیین می ‎ کند . در جایی که این دو عامل در کنار هم باشند حداکثر بارش رخ می دهد و در جایی که هیچ کدام از این عوامل موثر نباشد میزان بارش به حد اقل ممکن می رسد . از این رو کره زمین را ازنظر میزان بارش به سه ناحیه می توان تقسیم کرد که عبارتند از : نواحی پرباران ، نواحی کم باران و نواحی با بارش متوسط ( علیجانی و کاویانی ، 137 )

2 – 2 – فرآیند بارش
از لحاظ تعریف ، بارش ( Precipitation )، هر گونه رطوبت متراکمی است که به سطح زمین فرو می ریزد . بنابراین ، فرآیند تراکم باید قبل از بارندگی صورت گیرد . معمولاً بارندگی ، از انواع ابرها می بارد . اما ممکن است تمام ابرها ایجاد بارندگی نکنند . فقط وقتی قطرات آب ، تکه های یخ و یا بلورهای آن آنقدر بزرگ می ‎ شوند که بر نیروهای شناوری و بالا دهنده ی قطرات آب در هوا فایق آینده

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید