پیشینه تحقیق و مبانی نظری آموزش و توانمندی سازی کارکنان

پیشینه تحقیق و مبانی نظری آموزش و توانمندی سازی کارکنان

پیشینه تحقیق و مبانی نظری آموزش و توانمندی سازی کارکنان 2 – 1 ) مقدمه 14
2 – 2 ) بخش اول : بهسازي نيروي انساني 15
2 – 2 – 1 ) مفهوم بهسازي 15
2 – 2 – 2 ) اهداف بهسازي 16
2 – 3 ) بخش دوم : آموزش 17
2 – 3 – 1 ) تعريف آموزش 17
2 – 3 – 2 ) روشها و فنون آموزش کارکنان 18
2 – 3 – 3 ) آموزش هاي ضمن خدمت 21
2 – 3 – 4 ) نيازسنجي آموزشي 22
2 – 3 – 4 – 1 ) مفهوم نياز 22
2 – 3 – 4 – 2 ) اهداف نيازسنجي 23
2 – 3 – 5 ) اهداف آموزش کارکنان 24
2 – 3 – 6 ) آموزش اثربخش 25
2 – 3 – 6 – 1 ) ويژگيهاي يک آموزش اثربخش 26
2 – 3 – 6 – 2 ) نتايج و فوايد آموزش اثربخش 27
2 – 3 – 7 ) عوامل ناکامي سازمانها در آموزش کارکنان 28
2 – 4 ) بخش سوم : توانمندي سازي کارکنان 29
2 – 4 – 1 ) مفهوم توانمندي سازي 30
2 – 4 – 2 ) تعاريف توانمندي سازي 32
2 – 4 – 3 ) دلايل اجراي فرآيند توانمندي سازي در سازمانها 33
2 – 4 – 4 ) اصول توانمندي سازي کارکنان 34
2 – 4 – 5 ) الزامات برنامه هاي توانمندي سازي در سازمان 35
2 – 4 – 6 ) مزاياي توانمندي سازي 36
2 – 4 )- 7 مديريت و توانمندي سازي کارکنان 37
2 – 4 – 8 ) دلايل مخالفت مديران با فرآيند توانمندي سازي کارکنان 39
2 – 5 ) بخش چهارم : سرمايه اجتماعي 39
2 – 5 – 1 ) مفهوم سرمايه اجتماعي 40
2 – 5 – 2 ) ابعاد سرمايه اجتماعي 41
2 – 5 – 2 – 1 ) بعد ساختاري 42
2 – 5 – 2 – 2 ) بعد شناختي 43
2 – 5 – 2 – 3 ) بعد رابطه اي 44
2 – 5 – 3 ) سرمايه اجتماعي و انواع سرمايه هاي سازماني 45
2 – 5 – 3 – 1 ) مقايسه سرمايه اجتماعي با ديگر سرمايه ها 46
2 – 5 – 3 – 2 ) فوايد و مزاياي سرمايه اجتماعي براي سازمان ها 47
2 – 6 ) بخش پنجم : پيشينه تحقيق 48
2 – 6 – 1 ) مطالعات داخلي 48
2 – 6 – 2 ) مطالعات خارجي 54
خلاصه 55

2 – 1 ) مقدمه
وقتی انتظار

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید