پیشینه تحقیق و ادبیات نظری بازار مالی ، دارایی و فرآيند عرضه اوراق بهادار

پیشینه تحقیق و ادبیات نظری بازار مالی ، دارایی و فرآيند عرضه اوراق بهادار

پیشینه تحقیق و ادبیات نظری بازار مالی ، دارایی و فرآيند عرضه اوراق بهادار مبانی نظری وپیشینه تحقیق بازار مالی ، دارایی و فرآيند عرضه اوراق بهادار

فصل دوم : مروری بر ادبيات تحقيق
1 – 2مقدمه 18
2 – 2 بازار مالی 19
1 – 2 – 2 کارکرد های اقتصادی بازار مالی 19
1 – 1 – 2 – 2کمک به فرایند تشکیل سرمایه 19
2 – 1 – 2 – 2 تعیین قیمت دارایی های مالی 20
3 – 1 – 2 – 2 ایجاد بازار ثانویه برای معاملات دارایی های مالی ( افزایش نقدینگی داراییها ) 20
4 – 1 – 2 – 2 کاهش هزینه مبادلات 21
2 – 2 – 2 طبقه بندی بازارهای مالی 21
1 – 2 – 2 – 2 بازار پول 21
2 – 2 – 2 – 2 بازار سرمایه 21
3 – 2 تاریخچه بورس و اوراق بهادار در جهان 24
4 – 2 تاریخچه بورس و اوراق بهادار تهران 24
5 – 2 تعریف بورس اوراق بهادار 27
6 – 2 مروری بر انواع شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 27
1 – 6 – 2 انواع شرکت های سرمایه گذاری 27
1 – 1 – 6 – 2 شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه متغیر 28
2 – 1 – 6 – 2 شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت 28
3 – 1 – 6 – 2 صندوق های سرمایه گذاری غیرفعال 29
4 – 1 – 6 – 2 شرکت مادر 29
5 – 1 – 6 – 2 شرکت های فعالیت تنوعی 30
7 – 2دارایی 30
8 – 2 دارایی مالی 30
9 – 2 اوراق بهادار 32
10 – 2 سهام عادی 32
11 – 2 بازده سهام 33
12 – 2 بازده تحقق یافته در مقابل بازده مورد انتظار 33
1 – 12 – 2 بازده تحقق یافته 33
2 – 12 – 2 بازده مورد انتظار 33
13 – 2 اجزای بازده 34
1 – 13 – 2 سود دریافتی 34
2 – 13 – 2 سود ( زیان ) سرمایه 34
14 – 2 موسسات تامين سرمايه و روشهاي عرضه اوليه اوراق بهادار 36
15 – 2فرآيند عرضه اوراق بهادار 41
16 – 2 فرآيند وارد شدن شركتها به بازار 44
17 – 2 ارزش گذاري سهام شركت هاي تازه وارد به بازار 46
18 – 2 عرضه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران 51
19 – 2 فرضيات مطرح شده در مورد بازده غير عادي كوتاه مدت در عرضه هاي اوليه 54
1 – 19 – 2 فرضيه عدم تقارن اطلاعاتي 54
1 – 1 – 19 –

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید