پیشینه تحقیق و ادبیات نظری بازارهای مالی و توسعه مالی

پیشینه تحقیق و ادبیات نظری بازارهای مالی و توسعه مالی

پیشینه تحقیق و ادبیات نظری بازارهای مالی و توسعه مالی مبانی نظری وپیشینه تحقیق بازارهای مالی وتوسعه مالی

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9
بازارهای مالی و انواع آن ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12
2 – 1 – 1 بازار پول ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12
2 – 1 – 2 بازار سرمایه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13
2 – 1 – 3 ویژگی های یک سیستم مالی کارا …………………………………………………………………………………………………………………………….. 13
2 – 1 – 4 وظایف اولیه سیستم مالی ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14
2 – 1 – 4 – 1 کسب اطلاعات درباره سرمایه گذاری و تخصیص سرمایه ……………………………………………………………………………………….. 16
2 – 1 – 4 – 2 نظارت نزدیک بر مدیران و اعمال کنترل بر شرکت ها …………………………………………………………………………………………….. 15
2 – 1 – 4 – 3 سهولت بخشیدن مبادله ، متنوع سازی و مدیریت ریسک …………………………………………………………………………………………. 15
2 – 1 – 4 – 4 تجهیز و تحریک بخشیدن پس اندازها ………………………………………………………………………………………………………………….. 16
2 – 1 – 4 – 5 تسهیل مبادله کالاها ، خدمات و قراردادها …………………………………………………………………………………………………………….. 17
عوامل موثر بر افزایش کارآمدی بازارهای مالی ………………………………………………………………………………………………………………….. 17
2 – 2 – 1 فراهم نمودن شرایط حقوقی جهت جذب سرمایه گذاران خارجی ……………………………………………………………………………….. 17
2 – 2 – 2 تنوع بخشیدن به ابزارهای مالی ………………………………………………………………………………………………………………………………… 18
2 – 2 – 3 بهبود سیستم اطلاعاتی …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18
2 – 2 – 4 وجود نهادهای مالی موثر بر کارایی عملکرد بازار مالی ……………………………………………………………………………………………….. 18
توسعه مالی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20
2 – 3 – 1 توسعه بخش بانکی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21
2 – 3 – 2 توسعه بخش مالی غیر بانکی …………………………………………………………………………………………………………………………………… 21
2 – 3 – 3 توسعه بخش پولی و سیاست گذاری پولی …………………………………………………………………………………………………………………. 21
2 – 3 – 4 مقررات و نظارت بانکی …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21
2 – 3 – 5 باز بودن بخش مالی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22
2 – 3 – 5 – 1 آزادسازی به منظور پیشبرد اصلاحات نهادی …………………………………………………………………………………………………………. 22
2 – 3 – 5 – 2 آزادسازی بازارهای مالی …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25
2 – 3 – 5 – 3 گشودن بازار کالا به روی محصولات خارجی ……………………………………………………………………………………………………….. 24
2 – 3 – 5 – 4 مشکلات و محدودیت های پیش روی صادرات …………………………………………………………………………………………………….. 25
2 – 3 – 6 محیط نهادی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26
2 – 3 – 6 – 1 مولفه های اصلاحات نهادی ………………………………………………………………………………………………………………………………… 27
2 – 3 – 6 – 1 – 1 حقوق مالکیت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 27
2 – 3 – 6 – 1 – 2 نظام قانونی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27
2 – 3 – 6 – 1 – 3 فساد ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28
2 – 3 – 6 – 1 – 4 کیفیت اطلاعات مالی …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28
2 – 3 – 6 – 1 – 5 حاکمیت شرکتی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 29
2 – 3 – 6 – 1 – 6 مقررات و نظارت کامل و احتیاطی بر نظام بانکی ………………………………………………………………………………………………. 29
شاخص های توسعه مالی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 30
2 – 4 – 1 شاخص های توسعه مالی در بخش بانکی ………………………………………………………………………………………………………………….. 30
2 – 4 – 2 شاخص های توسعه مالی در بخش غیر بانکی ……………………………………………………………………………………………………………. 31

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید