پیشینه تحقیق و ادبیات نظری بازارمالی و مدلهای تعادلی

پیشینه تحقیق و ادبیات نظری بازارمالی و مدلهای تعادلی

پیشینه تحقیق و ادبیات نظری بازارمالی و مدلهای تعادلی مبانی نظری وپیشینه تحقیق بازارمالی و مدلهای تعادلی
فصل دوم : مروري بر ادبيات تحقيق
1 – 2 – مقدمه : 15
2 – 2 بازار مالی : 15
1 – 2 – 2 کارکرد های اقتصادی بازار مالی 16
1 – 1 – 2 – 2 کمک به فرایند تشکیل سرمایه 16
2 – 1 – 2 – 2 تعیین قیمت دارایی های مالی 16
3 – 1 – 2 – 2 ایجاد بازار ثانویه برای معاملات دارایی های مالی ( افزایش نقدینگی داراییها ) 17
4 – 1 – 2 – 2 کاهش هزینه مبادلات 17
2 – 2 – 2 طبقه بندی بازارهای مالی 17
1 – 2 – 2 – 2 بازار پول 18
2 – 2 – 2 – 2 بازار سرمایه 18
3 – 2 تاریخچه بورس و اوراق بهادار در جهان 18
4 – 2 تاریخچه بورس و اوراق بهادار تهران 19
5 – 2 تعریف بورس اوراق بهادار 21
6 – 2 دارایی 22
1 – 6 – 2 دارایی مالی 22
7 – 2 اوراق بهادار 23
8 – 2 سهام عادی 23
9 – 2 بازده سهام 24
1 – 9 – 2 مفهوم بازده 24
10 – 2 بازده تحقق یافته در مقابل بازده مورد انتظار 24
1 – 10 – 2 بازده تحقق یافته 25
2 – 10 – 2 بازده مورد انتظار 25
11 – 2 اجزای بازده 25
1 – 11 – 2 سود دریافتی 25
2 – 11 – 2 سود ( زیان ) سرمایه 25
12 – 2 اندازه شرکت و اثر گذاری آن در عملکرد شرکت 29
1 – 12 – 1 لزوم تجزیه و تحلیل اندازه شرکت 29
13 – 2 شاخص های اندازه 30
1 – 13 – 2 میزان دارایی شرکت 30
2 – 13 – 2 میزان فروش کل شرکت 30
3 – 13 – 2 لگاریتم فروش کل 31
4 – 13 – 2 تعداد پرسنل شرکت 31
5 – 13 – 2 ارزش بازار شرکت 31
14 – 2مفهوم ارزش 32
15 – 2 انواع ارزش 32
1 – 15 – 2 ارزش اسمی 32
3 – 15 – 2 ارزش بازار 33
4 – 15 – 2 ارزش انحلال 34
5 – 15 – 2 ارزش با فرض تداوم فعالیت شرکت 34
6 – 15 – 2 ارزش ذاتی 34
7 – 15 – 2 ارزش منصفانه 35
16 – 2 نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار ( BE / ME ) 35
17 – 2 قیمت گذاری ( ارزشیابی )

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید