پیشینه تحقیق ومبانی نظری قيمت گذاري

پیشینه تحقیق ومبانی نظری قيمت گذاري

پیشینه تحقیق ومبانی نظری قيمت گذاري قيمت گذاري
2 – 12 – 1 – اهمیت قیمت گذاری
2 – 12 – 2 – عوامل موثر بر قیمتگذاری
2 – 12 – 3 – اهداف قیمت گذاری
2 – 12 – 3 – 1 – به حداکثر رساندن سود فعلی
2 – 12 – 3 – 2 – به حداکثر رساندن سهم بازار
2 – 12 – 3 – 3 – کشیدن عصاره بازار
2 – 12 – 3 – 4 – پیشرو شدن از نظر کیفیت
2 – 12 – 4 – مراحل قیمت گذاری
مرحله اول : تعیین هدف بلندمدت قیمت گذاری
مرحله دوم : تعیین میزان تقاضا
مرحله سوم : برآورد هزینه ها
مرحله چهارم : تجزیه تحلیل محصولات ، قیمتها و هزینه های شرکت رقیب
مرحله پنجم : انتخاب روش قیمت گذاری
مرحله ششم : انتخاب قیمت نهایی
2 – 12 – 5 – قيمت گذاري منعطف
2 – 12 – 5 – 1 – حراج و مزایده
2 – 12 – 5 – 2 – ارتقاء
2 – 12 – 5 – 3 – فروش ها
2 – 12 – 6 – قیمت گذاری منعطف در بازار الکترونیک
2 – 12 – 7 – قیمت گذاری منعطف ( پویا ) در حراجی ها
2 – 12 – 8 – مزایای قیمت گذاری منعطف در شرکت ها
2 – 12 – 9 – تعیین قیمت های دقیق و درست
2 – 12 – 10 – مزایای قیمت انعطاف پذیر برای مشتریان
2 – 12 – 11 – استراتژیهای پیشرفته قیمتگذاری منعطف
2 – 12 – 11 – 1 – قیمتگذاری منعطف مبتنی بر سفارش سازی
2 – 12 – 11 – 2 – قیمت گذاری چند بعدی
2 – 12 – 11 – 3 – قیمت گذاری گروهی
2 – 12 – 11 – 4 – قیمت گذاری منعطف تشویقی ( ترفیعی )
2 – 12 – 11 – 5 – قیمتگذاری دو بخشی
2 – 12 – 11 – 6 – قیمت گذاری بر اساس تخفیفات مقداری
2 – 16 – پیشینه تحقیق
2 – 16 – 1 – پیشینه تحقيقات انجام شده در داخل کشور
2 – 16 – 2 – پیشینه تحقيقات انجام شده در خارج از کشور
فهرست منابع

قيمت گذاري
به طور ساده قيمت گذاري يعني تعيين قيمت براي کالا يا خدمت . قيمت‌گذاري فعاليتي است که بايد تکرار شود و فرايندي مداوم و پيوسته محسوب مي‌شوداين تداوم ناشي از تغييرات محيطي و عدم ثبات شرايط بازار است که لزوم جرح و تعديل قيمت را ايجاد مي‌کند . قيمت گذاري با هدف حداکثر کردن سود ، افزايش سهم بازار ، رهبري کيفيت ، ادامه حيات و يا افزايش قيمت بازار صورت مي گيرد . قیمت یکی از عناصر چهارگانه آمیخته بازاریابی ( محصول – قیمت – فروش – توزیع ) است . قیمت تعیین می

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید