پیشینه تحقیق ومبانی نظری فن آوری اطلاعات

پیشینه تحقیق ومبانی نظری فن آوری اطلاعات

پیشینه تحقیق ومبانی نظری فن آوری اطلاعات فن آوری اطلاعات
مقدمه
2 – 1 – 2 ) تاريخچة فن آوری اطلاعات
2 – 1 – 3 ) تشریح مفهوم فن آوری اطلاعات
2 – 1 – 4 ) ويژگي هاي اطلاعات
2 – 1 – 6 ) سيستم هاي اطلاعاتي
2 – 1 – 6 – 1 ) عوامل انسانی موثر بر استقرار سیستم های اطلاعات مدیریت
2 – 1 – 7 ) انواع سیستم هاي اطلاعاتي
2 – 1 – 8 ) سيستم هاي اطلاعاتي ارتباطات الکترونيکي ( ECS )
2 – 1 – 9 ) شبکه هاي ارتباطي
2 – 1 – 9 – 3 ) شبکه ها از لحاظ جغرافيايي
2 – 1 – 10 ) کاربرد فن آوری اطلاعات
نمودار ( 2 – 1 ) فن آوری اطلاعات وچهارچوبي براي کاربرد آن
2 – 1 – 11 ) اهميت فن آوری اطلاعات
2 – 1 – 12 ) مزاياي فن آوری اطلاعات
2 – 1 – 13 ) اثرات به کارگيري فن آوری اطلاعات در سازمان
2 – 1 – 14 ) پياده سازي فن آوری اطلاعات در سازمان ها
2 – 1 – 15 ) برنامه جامع توسعه فن آوری اطلاعات
2 – 1 – 15 – 2 ) موضوعات مهم برنامه جامع توسعه فن آوری اطلاعات
2 – 1 – 16 ) برنامه ريزي فن آوری اطلاعات
2 – 1 – 16 – 1 ) سطوح برنامه ريزي فن آوری اطلاعات
2 – 1 – 17 ) مدل هاي سنجش فن آوری اطلاعات
2 – 1 – 17 – 2 ) استراتژي ارتباط پارسونز
2 – 1 – 18 ) محدوديت هاي فن آوری اطلاعات
2 – 1 – 18 – 1 ) موانع به کارگيري فن آوری اطلاعات در سازمان ها –
2 – 1 – 18 – 2 ) مشکلات برنامه ريزي فن آوری اطلاعات –
2 – 1 – 19 ) مديران و فن آوری اطلاعات

جدول ( 2 – 2 ) ادراک مديران از فن آوری اطلاعات ( جهانگيري ، 1386 ، ص35 )
2 – 1 – 20 ) تصميم گيري در مورد فن آوری اطلاعات
2 – 1 – 20 – 1 ) انواع تصميمات از نظر سايمون
2 – 1 – 20 – 2 ) تصميم گيري و سطوح مديريت –
2 – 1 – 21 ) وضعيت فن آوری اطلاعات در ايران و جهان
2 – 1 – 22 ) سياست ها و برنامه هاي فن آوری اطلاعات در ايران
پیشینه تحقیق
2 – 3 – 1 ) مقدمه
2 – 3 – 1 – 1 ) تحقيقات خارجي
2 – 3 – 1 – 2 ) تحقيقات داخلي
منابع :

فن آوری اطلاعات
مقدمه
فن آوری اطلاعات پديده اي است که از به کارگيري وسيع سيستم هاي کامپيوتري در سازمان ها و جامعه تحول عميق ناشي

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید