پیشینه تحقیق مدیریت پژوهش

پیشینه تحقیق مدیریت پژوهش

پیشینه تحقیق مدیریت پژوهش مقدمه
صنعت براي بهبود مديريت پژوهش خود نيازمند جذب نتايج تحقيق است . ( Dearing , Kurzeja , 2007 ) تحقيقات سازمان يافته موتور پيشرفت همه جوامع امروزي است آنان كه از منظر اقتصادي به تحقيقات مي‌نگرند و اصحاب عدد و رقمند ، بدين حقيقت توجه دارند كه به ازاي هر ریال سرمايه‌گذاري تحقيقاتي مي‌توان به طور متوسط 30 ريال برداشت كرد ، كه اين بازدهي از كمتر سرمايه گذاري ديگري انتظار مي‌رود . همين است كه سهم هزينه‌هاي تحقيقاتي از درآمد ناخالص ملي ، در همه كشورها روبه رشد دارد و حتي بنگاههاي خصوصي هوشمند نيز پيوسته هواي آن دارند كه بر سرمايه‌گذاري تحقيقاتي خود بيفزايند و گوي سبقت را در اين ميدان از همگنان بربايند .
مديريت يك سازمان تحقيق و توسعه ، تا حد زيادي ، هنر منسجم سازي تلاشهاي گوناگون آنهايي است كه در سازمان مشغول به كارند . گذشته از آن ، مدير بايد ضمن دست و پنجه نرم كردن با عدم قطعيت ذاتي يك سازمان تحقيق و توسعه ، به كارها نظم بدهد ، هدفگذاري كند و آينده‌نگر باشد . با در نظر گرفتن نقش سهم تحقيق و توسعه در شكوفايي اقتصادي كشور ، در سوددهي يك سازمان تجاري ، در اثر بخشي يك مؤسسه تكنولوژي – پايه دولتي و نيز با سرمايه‌گذاري عظيمي كه كشورها در فعاليتهاي تحقيقاتي انجام مي‌دهند . مديريت تحقيق و توسعه مي‌تواند پيامدهاي عميق و دامنه‌داري داشته باشد هر كشوري براي تداوم رشد اقتصادي خود ، ايجاد دفاع ملي قدرتمند باهزينة قابل تأمين و نيز براي داشتن جايگاهي بيشتر و در جامعة بين‌المللي ، بايد از يك سياست علمي / تحقيقاتي و مديريتي اثر بخشي و پر بنيه‌اي برخوردار باشد .( جين ، ترايانديس ، 1381 ، ص 3 ).

تحقيق و توسعه
تحقيق عبارت است از جستجو و پژوهش جامع ، جدي و با پشتكار جهت كسب دانش كامل نسبت به مجهولات و موضوعات تحقيقاتي ( جواهري 1375 ، ص 282 ).
تحقيق يا پژوهش ، كاوش علمي در پي كشف و به كارگيري قوانين طبيعي ، حقايق ، روشها و فنون نوين است ( laperes , graw , 1978 , p . 1354 ).
واژه پژوهش هم پژوهشهاي پايه و هم تحقيقات كاربردي ، مطالعات و بررسيهاي كانونمند و قانونمند ، متمركز و منتظم ، را در برمي گيرد كه در جهت دانش و درك علمي جامعتر از پديده و موضوع مورد مطالعه ، هدايت مي گردد ( 1974 , p . 17 ).
تحقيق و توسعه كشف دانش جديد درباره محصولات ، فرآيندها و خدمات و به كارگيري دانش براي ايجاد محصولات ، فرآيندها و خدمات جديد و توسعه يافته است كه نيازهاي بازار را پوشش دهي مي‌نمايد ( فدائي منش ، كومار ، 1386 ، ص 17 ).
سازمان همكاري و توسعه اقتصادي تحقيق و توسعه را چنين تعريف مي‌كند :
كار اخلاقي كه بر پايه‌اي نظام يافته انجام مي‌شود تا گنجينة دانش علمي و فني حاصل از آن ، به منظور

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید