پیشینه تحقیق عوامل تأثیر گذار بر بقای شرکت ها

پیشینه تحقیق عوامل تأثیر گذار بر بقای شرکت ها

پیشینه تحقیق عوامل تأثیر گذار بر بقای شرکت ها عوامل تأثیر گذار بر بقای شرکت ها
ویژگی های خاص شرکت
اندازه شرکت
2 – 2 – 3 – 1 – 2 – سرمایه اولیه
2 – 2 – 3 – 2 – ویژگی های خاص صنعت
2 – 2 – 3 – 2 – 1 – نوآوری
2 – 2 – 3 – 2 – 2 – نرخ ورود به صنعت
2 – 2 – 3 – 2 – 3 – شدت سرمایه
2 – 2 – 3 – 2 – 4 – نرخ رشد صنعت
2 – 2 – 3 – 2 – 5 – صادرات
مروری بر پیشینه ی تحقیق
2 – 4 – 1 – پژوهش ‏ های خارجي
2 – 3 – 2 – پژوهش ‏ های داخلي
فهرست منابع
الف ) منابع فارسی
ب ) منابع انگلیسی

عوامل تأثیر گذار بر بقای شرکت ها

ویژگی های خاص شرکت
اندازه شرکت
مفهوم اندازه ی شرکت : اندازه ی شرکت در مطالعات متعدد نمایانگر جنبه های مختلفی از شرکت است . اندازه ی شرکت می تواند نمایانگر اهرم شرکت باشد . اندازه ی شرکت می تواند نمایانگر برتری رقابتی نیز باشد . از آنجایی که سهم بیشتر بازار ، نیاز به تولید و فروش بیشتر دارد لذا داشتن منابع مالی کافی و اندازه ی بزرگتر می تواند شرکت را در تولید بیشتر یاری کند تا بتواند مزیت های رقابتی ایجاد نماید . اندازه ی شرکت می تواند توانایی مدیریت و کیفیت طرح های حسابداری باشد و توسعه ی اندازه ی شرکت نشانگر مدیریت قوی است . اندازه ی شرکت می تواند نمایانگر کارایی اطلاعاتی باشد . و در نهایت اندازه شرکت می تواند نمایانگر میزان ریسک کلی شرکت باشد ( شورورزی و پهلوان ، 1389 ).
اگر چه شروع فعالیت هر شرکت جدید ، موجبات اشتغال تعدادی از نیروی انسانی را در پی دارد اما تنها ایجاد بنگاه ، بیانگر اشتغال زایی و الزاماً گامی در راستای حل معضل بیکاری نیست . بلکه دوره ی حیات قابل قبول بنگاه ها عامل اساسی در ایجاد اشتغال اثرگذار توسط آن ها محسوب می شود . در میان مجموعه عواملی که دوره ی حیات یک بنگاه اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد ، اندازه ی آن به عنوان یکی از ویژگی های مختص شرکت و مهم ترین عامل تأثیرگذار تلقی می شود . شاید کمتر مطالعه ای را بتوان در این حوزه مشاهده کرد که بررسی تأثیر اندازه بر دوره ی حیات را نادیده انگاشته و آن را به عنوان مهم ترین عامل معرفی نکرده باشد ( فیض پور و همکاران ، 1390 ).
در بعضی از مطالعات نقش اساسی در بقا یا شکست یک بنگاه را اندازه شرکت دانسته اند و نشان می دهند که بین اندازه و رشد و یا شکست رابطه وجود دارد ( دان و همکاران ، 2005 ). ورود بنگاه های جدیدالورود به فعالیت های اقتصادی همواره با عنوان معیاری اصلی برای سنجش عملکرد بخش یا منطقه محسوب می شود ،

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید