پیشینه تحقیق عناصر آمیخته بازاریابی 4p

پیشینه تحقیق عناصر آمیخته بازاریابی 4p

پیشینه تحقیق عناصر آمیخته بازاریابی 4p عناصر آمیخته بازاریابی 4p
بازاریابی چیست ؟
انجمن بازاریابی آمریکا بازاریابی را اینچنین تعریف نموده است : « بازاریابی فرآیند برنامه ریزی و تحقق یک ایده قیمت گذاری ، تبلیغات و توزیع کالا ، خدمت و یا عقاید و اندیشه ها است . به نحوی که مبادله ای ایجاد نماید که اهداف فردی و سازمانی توسط این مبادله ارضاء شود .
بطور کلی بازاریابی موارد زیر را در برمی گیرد :
تعیین مشتریان بالقوه و شناسایی نیاز و خواسته آنها
طراحی و ساخت و یا ارائه کالا و خدمتی که نیاز و خواسته آنها را برآورده نماید .
تعیین قیمت مناسب
توزیع کالا و خدمت در زمان و مکانی که برای مشتری مناسب باشد .
ایجاد ارتباط با مشتریان و ارائه اطلاعات لازم
بازخورد از مشتریان و ارائه خدمات پس از فروش
نیل به اهداف سازمانی ( سود و غیره )
یک بازاریابی در بازار داخلی باید بتواند با تغییر و تعدیل ماهرانه عوامل قابل کنترل در محیطی که سرشار از عوامل غیرقابل کنترل هست خود را تطبیق دهد تا بتواند به بهترین وجه وظایف خود را انجام دهد . شکل شماره 2 – 1 عوامل قابل کنترل و عوامل غیرقابل کنترل را نشان می دهد .

عوامل قابل کنترل
عوامل غیرقابل کنترل

محصول
قیمت
تبلیغات
کانال توزیع
مشتری
هزینه
دموگرافی
اقتصادی
اجتماعی
سیاسی
تکنولوژیکی
فیزیکی
حقوقی
رقابتی

جدول 2 – 1 عوامل قابل کنترل و غیرقابل کنترل در فرایند بازاریابی

2 – 2 – بازاریابی بین المللی
چارچوب بنیادی بازاریابی بین المللی با بازاریابی داخلی تفاوتی ندارد . به عبارت دیگر شناخت بازار هدف ، طراحی و ایجاد کالا یا خدمت ، قیمت گذاری ، توزیع و تبلیغات اساس بازاریابی و بازاریابی بین المللی را تشکیل می دهند .( کریس فلیپ ، 1955 )
اما بازاریابی بین المللی چیست ؟ بازاریابی بین المللی در ساده ترین وجه عبارت است از اجرای یک و یا چند مورد از فعالیتهای بازاریابی از این سو به آن سوی مرزهای ملی یک کشور . مانند شرکت کوچکی که صرفاً کالای خود را به یک کشور خارجی صادر می کند و مسئولیت قیمت گذاری ، تبلیغات و توزیع با عقد قراردادی ، به عهده نماینده خارجی خواهد بود . در پیچیده ترین وجه ، بازاریابی بین المللی عبارت از برنامه ریزی و اجرای تمام فعالیتهای بازاریابی در بسیاری از کشورها است . ( کریس فلیپ ، 1955 )
با توجه به توضیحات فوق الذکر مدیریت بازاریابی را می توان به دو سطح مختلف تقسیم کرد :
مدیریت بازاریابی داخلی : که عبارت از مدیریت عوامل قابل کنترل در محیط بیرونی غیرقابل کنترلی که توسط مرزهای جغرافیایی و سیاسی یک کشور محدود شده است .
مدیریت بازاریابی بین المللی : که فعالیت در چندین بازار خارجی را شامل می شود و در این بازارها نه تنها عوامل غیرقابل کنترل از کشوری به

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید