پیشینه تحقیق عملکرد

پیشینه تحقیق عملکرد

پیشینه تحقیق عملکرد ارزیابی عملکرد
تعاریف
تعاریف عملکرد
تعریف ارزیابی
تعریف ارزیابی عملکرد
روش های ارزیابی عملکرد
اهمیت و سودمندی ارزیابی عملکرد
مبنای ارزیابی عملکرد :
تکنیک های ارزیابی عملکرد
اهداف ارزیابی عملکرد
مروری بر پیشینه تحقیق
تحقیقات خارجی
تحقیقات داخلی
منابع و مأخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی

ارزیابی عملکرد
تعاریف
تعاریف عملکرد
به نظر کهلر ‘ عملکرد ‘ اصطلاح عمومی است آن در مورد هدایت فعالیت های یک سازمان در طی یک دوره زمان یا دوره بکار برده می شود که اغلب با توجه به هزینه های گذشته و یا پیش بینی شده ، کارایی ، مسئولیت پذیری یا حساب دهی مدیریت ، یا شبیه آن می باشد . به گفته روبرت آلبانس کلمه ‘ عملکرد ‘ در مورد تلاش در جهت دستیابی به اهداف به نحو کارا بکار برده می شود . دستیابی به اهداف متضمن استفاده از منابع انسانی ، مالی و طبیعی می باشد [ 8 ].
تعریف ارزیابی
کلمه ‘ ارزیابی ‘ به معنی رویدادی سیستماتیک جهت ترسیم ‘ نتایج ‘ تعریف می شود [ 7 ].
تعریف ارزیابی عملکرد
ارزیابی عملکرد فرآیند ارزیابی کارایی و اثر بخشی فعالیت های مختلفی که یک موسسه انجام داده ، می باشد . به گفته اریک هل فرت ‘ اندازه گیری عملکرد یک موسسه بسیار پیچیده و مشکل می باشد و پیچیدگی آن به این دلیل است که سرو کار او با امور به کارگیری سرمایه به نحو اثر بخش ، کارایی و سودآوری عملیات ، ارج نهادن و اطمینان دادن نسبت به انواع ادعاهایی که نسبت به موسسه وجود دارد ، است ‘ [ 9 ].
روش های ارزیابی عملکرد
مدیران اجرایی ، مسئولیت اجرای طرحها و برنامه های سازمان را به عهده دارند آنها باید در راستای دستیابی به هدف های سازمانی و کسب رضایت مشتریان فعالیت های مختلفی را انجام دهند که نشان دهنده عملکرد آنها می باشد در این زمینه ارزیابی عملکرد آنها اهمیت دارد . عملکرد هر وسیله ، فرد یا موسسه را از جهات متفاوتی می توان ارزیابی نمود : [ 19 ]
الف ) از آنجا که عملکرد براساس یک چارچوب از پیش تعیین شده ای انجام می گیرد . بررسی عملکرد واقعی و تعیین انحراف از این چارچوب نوعی ارزیابی را که بیانگر میزان رعایت روش می باشد را به نام معیار ‘ سودمندی ‘ یا ‘ مفید بودن ‘ عملکرد می نامند را نشان می دهد و به سادگی در قالب این سوال بیان می شود که : ‘ آیا کار به درستی انجام پذیرفته است ‘.
ب ) در تحقق هر عملکردی ، منابع ، تجهیزات و امکاناتی مورد استفاده قرار گرفته و نتیجه آن ایجاد کالا یا خدمت است . هنگامی که نگرش سیستمی به امکانات مورد استفاده ، عملکرد و نهایتاً بازده حاصله داشته باشیم و عملکرد را یک فرآیند بدانیم که داده ها را به ستاده ها تبدیل می نماید تصویر کلی بصورت زیر حاصل

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید