پیشینه تحقیق عملکرد کارکنان

پیشینه تحقیق عملکرد کارکنان

پیشینه تحقیق عملکرد کارکنان عملکرد کارکنان
عملکرد وتعاریف آن
2 _ 8 ) انواع عملکرد
2 _ 9 ) عملکرد کارکنان
2 _ 10 ) عوامل موثر بر عملکرد کارکنان
2 _ 10 _ 1 ) استعداد
2 _ 10 _ 2 ) دانش و مهارت
2 _ 10 _ 3 ) فرصت
2 _ 10 _ 4 ) منابع و امکانات
2 _ 10 _ 5 ) انگیزه
2 _ 10 _ 6 ) هدف و برنامه
2 _ 10 _ 7 ) مثبت اندیشی ، پایداری و پشتکار
2 _ 11 ) ارزیابی عملکرد کارکنان
2 _ 12 ) اهميت ارزيابی عملكرد كاركنان برای سازمان ها
2 _ 13 ) گرایش های اصلی در انتخاب شاخص های ارزیابی
2 _ 14 ) سیستم پاداش مدیریت
پیشینه پژوهش
2 _ 28 ) پیشینه پژوهش
2 _ 28 _ 1 ) پیشینه پژوهش داخلی
2 _ 28 _ 2 ) پیشینه پژوهش خارجی
منابع و مآخذتحقیق
منابع فارسی
Resources English

عملکرد کارکنان
عملکرد وتعاریف آن
عملکرد را می توان تنها به عنوان نتایج کسب شده در نظر گرفت و از نظر فردی ، عملکرد به سابقه ی موفقیت های یک شخص اشاره دارد ( عسکراوغلی ، عابدی ، 1392 ، ص111 ).
عملکرد یکی از مفاهیم بنیادین در مدیریت محسوب می شود چرا که بسیاری از وظایف مدیریت براساس آن شکل می گیرد . به عبارتی موفقیت سازمان ها را می توان در آینه عملکرد شان مشاهده نمود . عملکرد به درجه انجام وظایفی که شغل یک کارمند را تکمیل می کند اشاره دارد و نشان می دهد که چگونه یک کارمند الزامات یک شغل را به انجام می رساند ( کنگی زاده ، جعفرپیشه ، قندهاری ، 1392 ، صص 2 – 1 ).
کردرو عملکرد را به معنای اثربخشی ( اندازه گیری خروجی جهت تعیین نقش آن در کمک برای دستیابی به اهداف سازمان ) و کارایی ) اندازه گیری حداقل منابع مورد استفاده قرار گرفته برای دستیابی به خروجی های بالا ) می داند . رلستاداس بر این اعتقاد است که عملکرد از همبستگی پیچیده ی هفت عامل حاصل می شود : اثربخشی ، کارایی ، بهره وری ، کیفیت ، کیفیت زمان کاری ، نوآوری و سودآوری . وایت عملکرد را سطح دسترسی به اهداف تعریف می کند ) اسمعیلی عیان ، قهرمانی ، محمدی ، 1392 ، صص 14 – 13 ).
عملکرد عبارت است از به نتیجه رساندن وظایفی که از طرف سازمان بر عهده نیروی انسانی گذاشته شده است . از عملکرد تعاریف متفاوتی ارائه شده است . علی رغم وجود تعاریف متفاوت ، عملکرد در سطوح مختلفی مطرح شده است . مثالی از آن را می توان در مدل عملکرد فردی اچیو و مدل عملکرد سازمانی کاپلان و نورتن ملاحظه نمود . به طور کلی عملکرد در سه سطح فردی ، گروهی ، و سازمانی قابل بررسی است

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید