پیشینه تحقیق عملکرد مالی

پیشینه تحقیق عملکرد مالی

پیشینه تحقیق عملکرد مالی عملکرد مالی
مقدمه
2 – 1 – 2 تشریح مفهوم عملکرد
2 – 1 – 3 ارزیابی و سنجش عملکرد
2 – 1 – 4 فرآیند ارزیابی عملکرد
2 – 1 – 5 جايگاه اندازه گيري عملكرد
2 – 1 – 6 اهداف ارزيابي عملكرد
2 – 1 – 7 مدل های سنجش و ارزیابی عملکرد
2 – 1 – 7 – 1 روش الگوي تحليل سلسله مراتبي ( AHP )
2 – 1 – 7 – 2 روش ارزيابي متوازن ( BSC )
2 – 1 – 7 – 3 تحليل پوششي داده ها ( DEA )
2 – 1 – 7 – 4 فرآيند الگو برداري ( Benchmarking )
2 – 1 – 7 – 5 روش ابزار پیاده سازی پیشرفته کسب و کار AMBITE ))
2 – 1 – 7 – 6 مدل بالدریچ
2 – 1 – 8 مفهوم عملکرد از دیدگاه های مختلف
2 – 1 – 9 مفهوم عملكرد در بانك
پیشینه تحقیق
تحقیق های انجام شده
بررسي پيشينه موضوع از ديدگاه تحقيقات محققان داخلي و خارجي
منابع
منابع فارسی
منابع انگلیسی

عملکرد مالی
مقدمه
هرسازمان به منظور آگاهي از ميزان مطلوبيت و مرغوبيت فعاليت هاي خود به ويژه در محيط هاي پيچيده و پويا ، نياز مبرم به سيستم ارزيابي عملكرد دارد . فقدان سيستم ارزيابي عملكرد در يك سازمان به معناي عدم برقراري ارتباط بامحيط درون و برون سازمان تلقي مي شود كه پيامد آن كهولت و در نهايت مرگ سازمان است . مسائل مربوط به اندازه گیری عملکرد به منظور توجه بیشتر به سازمان در جهت تحقق اهداف سازمانی می باشد , 2004 , P . 243 ) Ittner & Cavalluzzo ). بانك ها نيز همانند سايرسازمان ها در ايران براي ارايه خدمات متنوع تر ، سريع تر و مدرن تر و امكان رقابت وادامه حيات درموج گسترده اطلاع رساني وتوسعه خدمات ويژه بانكي ، نيازمند ارزيابي عملكرد مستمر شعب خود هستند . براساس شواهد و مدارك مستند روش هاي موجود ارزيابي عملكرد شعب بانك ها اغلب تجربي و فاقد پشتوانه محكم علمي بوده و به دليل استاندارد نبودن اين روش ها ، نتايج آن در بانك هاي مختلف با يكديگر قابل مقايسه نيستند و همچنين روش هاي موجود در قريب به اتفاق موارد صرفاً خروجي بانك را ملاك ارزيابي عملكرد قرار داده و كمتر به مقايسه ي نسبت خروجي ها به ورودي هاي شعب پرداخته مي شود . به طور مثال در اغلب شعب بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري بر اساس خروجي هاي شعب كه شامل منابع ، مصارف ، خدمات ، مطالبات معوق و سود و زيان است ارزيابي عملكرد شعب را انجام مي دادند ، اما در دهه ي اخير و با ورود بانك هاي خصوصي به اين حوزه ، رقابت در صنعت بانكداري متبلور شده است ؛ به گونه اي كه بانك هاي دولتي در ادوار مشخص نسبت به پايش عملكرد خود اقدام تا ضمن بهره برداري از تكنولوژي

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید