پیشینه تحقیق عملکرد صادراتی

پیشینه تحقیق عملکرد صادراتی

پیشینه تحقیق عملکرد صادراتی عملکرد صادراتی
1 . 2 عوامل موثر بر عملکرد صادراتی
2 . 2 اندازه گیری عملکرد صادراتی
3 . 2 استراتژی بازار – محصول
1 . 13 . 2 انتخاب بازار و عملکرد صادراتی
2 . 13 . 2 محصولات ارائه شده و عملکرد صادراتی
3 . 13 . 2 رقابت بر روی قیمت
4 . 13 . 2 شدت تبلیغات و عملکرد صادراتی
5 . 13 . 2 توزیع
6 . 13 . 2 اجرای استراتژی
7 . 13 . 2 ویژگی های سازمانی
8 . 13 . 2 تعهدات صادرات
9 . 13 . 2 ویژگی های محیطی
4 . 2 موانع صادرات
1 – مشخص نبودن استانداردهای محصول در خارج :
2 – کسب منابع مالی از مشتریان خارجی :
3 – نداشتن نمایندگی های فعال در خارج از كشور :
حضور رقابتی پایدار
5 . 2 پیشینه تحقیق
1 . 15 . 2 تحقیقات داخلی
2 . 15 . 2 تحقیقات خارجی
منابع فارسی :

منابع انگلیسی :

عملکرد صادراتی
از دهه70 تاکنون ، حجم عظیم متون تحقیقاتی راجع به عوامل موثر بر روی عملکرد صادراتی بوده است ( Sousa et al ., 2008 ; Parhizkar et al ., 2010 ) . اکثریت مطالعات راجع به عملکرد صادراتی بر روی مجموعه ای از متغیر های کاملا متفاوت از یکدیگر متمرکز می باشند . بهرحال درحالیکه عملکرد صادراتی بطورگسترده موضوع تحقیق بوده است ، یکی از ساخت های در حیطه بازاریابی بین المللی ست که بسیار کم فهمیده شده است . ( Katsikeas et al ., 2000 )
اغلب محققین برروی روابط بین عمکرد و عوامل سازمانی و محیطی متمرکز هستند و کمتر راجع به ارتباط عملکرد و به ویژه اهمیت اجرای استراتژی تاکید دارند . درحالیکه اغلب تحقیقات انجام شده که در ایالات متحده و اروپا توسط محققین صورت پذیرفته درآنها بر روی عملکرد صادراتی تمرکز داشته وکارهای محدودی درکشور های درحال توسعه به ویژه درکشور های حوزه خاورمیانه صورت پذیرفته است .( Matanda & Freeman 2009 ) حجم کار درحال رشد بیانگر مشکلات عدیده ای ایست که صادرکنندگان از کشور های در حال توسعه در رقابت با یکدیگر با آن روبرو می شوند .( Etemad , 2004 ) بطور کلی پذیرفته شده است که افزایش صادرات کشور دارای اثرمثبتی برروی رشد اقتصادکشور و همچنین موفقیت شرکت های خصوصی است . افزایش صادرات برای شرکت هایی که درکشور های درحال توسعه حضوردارند بسیار حائز اهمیت می باشد که بانگاهشان بر بازارهای جهانی به عنوان وسیله ای برای حصول اطمینان از رشد ، بقا یا رقابت شان می باشد . عملکرد صادراتی یک جنبه اصلی برای اتخاذ تصمیمات در حوزه تجارت بین المللی است . محققین برروی تعریف عملیاتی یا مفهومی آن اتفاق نظر ندارند . تحقیق در زمینه عملکرد صادراتی بر روی دوبعد متمرکزمی باشد ، اولی تفهیم این ساختار و ثانیا شناسایی عوامل موثر برآن . درحال حاضراجماع گسترده ای وجوددارد که عملکرد ، درک چندبعدی وگسترده ای را شامل می گردد که مولفه های اصلی آن اقصادی و استراتژیک می باشند . ولی همچنان عدم اتفاق نظر گسترده برروی سنجش خاص آن و چگونگی عملکرد ابعادش هنوز وجود دارد . بنابراین

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید