پیشینه تحقیق ضریب قیمت

پیشینه تحقیق ضریب قیمت

پیشینه تحقیق ضریب قیمت ضریب قیمت
2 – 2 فرایند ارزش گذاری
2 – 3 کاربردهای ارزش گذاری سهام
2 – 3 – 1 مفهوم نظری مدل تجزیه و تحلیل بنیادی
2 – 4پیش بینی عملکرد آتی شرکت
2 – 4 – 1 پیش بینی اقتصادی
2 – 4 – 2 پیش بینی مالی
2 – 5 انتخاب مدل ارزش گذاری
2 – 5 – 1 مدل های ارزش گذاری مطلق
2 – 5 – 2 مدل های نسبی ارزش گذاری
2 – 6 انتخاب مدل
2 – 7 نقش تحلیلگر مالی
2 – 8 ارزش گذاری به روش ضرایب قیمت
2 – 8 – 1 محاسبه روشهای ضریب قیمت توجیه شده
2 – 8 – 2 ضرایب دنباله رو و پیشرو
2 – 8 – 3 نقاط ضعف و قوت روش ضرایب قیمت
نقاط قوت :
نقاط ضعف :
2 – 9 ضریب قیمت به سود ( P / E )
2 – 9 – 1روش های محاسبه ضریب P / E توجیه شده
2 – 9 – 2 – 1 مدل بنیادی تنزیل جریان های نقدی
2 – 9 – 2 – 2 روش شرکتهای قابل مقایسه
2 – 9 – 2 – 2 – 1 مشکلات روش شرکتهای قابل مقایسه
2 – 9 – 2 – 3 برآورد ضریب P / E با استفاده از روش رگرسیون
2 – 9 – 2 – 3 – 1 مشکلات روش رگرسیون
2 – 10 ضریب قیمت بر ارزش دفتری هر سهم ( P / B )
2 – 10 – 1 روشش های محاسبه ضریب P / B توجیه شده
2 – 10 – 1 – 1 ارزش گذاری بر اساس مقادیر بنیادی مورد انتظار
2 – 10 – 1 – 2 ارزش گذاری به روش مقایسه ای
2 – 11 ضریب قیمت به فروش ( P / S )
2 – 11 – 1 محاسبه فروش
2 – 11 – 2 روش های محاسبه ضریب P / S توجیه شده
2 – 11 – 2 – 1 ارزش گذاری بر اساس مقادیر بنیادی مورد انتظار
2 – 11 – 2 – 2 ارزش گذاری به روش مقایسه ای
2 – 12 ضریب قیمت به جریان نقدی عملیاتی ( PC / CFO ) 1
2 – 12 – 1 روش های محاسبه ضریب P / CFO توجیه شده
2 – 12 – 1 – 1 ارزش گذاری بر اساس مقادیر بنیادی مورد انتظار
2 – 12 – 1 – 2 ارزش گذاری به روش مقایسه ای
2 – 13 ضریب ارزش تشکیلات به سود قبل از بهره ، مالیات ، استهلاک ) ( EV / EBITDA
2 – 13 – 1 روش های محاسبه ضریب EV / EBITDA توجیه شده
2 – 13 – 1 – 1 ارزش گذاری به روش مقایسه ای
2 – 13 – 1 – 2 روش ارزش گذاری

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید