پیشینه تحقیق صنعت بيمه

پیشینه تحقیق صنعت بيمه

پیشینه تحقیق صنعت بيمه صنعت بيمه
2 – 7 – 1 ) تاریخچه بيمه آسیا
2 – 7 – 2 ) ساختار سازماني ( نمودار سازماني ) بيمه آسیا استان گيلان
2 – 7 – 3 ) وظایف بخش هاي اصلي در بيمه آسیا شعبه گيلان
وظایف بخش صدور
الف : از طریق شعب
ب : از طریق نمایندگي :
2 – 7 – 4 ) وظایف اصلي اداره خسارت
2 – 7 – 5 ) وظایف اصلي بخش اداري و مالي
• بيمه مسئوليت مدني :
• مسئوليت جزایي
• مسئوليت مدني :
2 – 8 ) پیشینه تحقیق
2 – 8 – 1 ) پیشینه تحقیقات داخلی
2 – 8 – 2 ) پیشینه تحقیقات خارجی
منابع فارسی
ب ) منابع غیر فارسی

صنعت بيمه
صنعت بيمه در عصر ارتباطات فراتر از فعاليت هاي تجار مي كوشد در گشودن افق هاي روشن تر براي زندگي و آينده ي بشر سهم داشته باشد . به همين دليل بيمه در عصري كه رويكرد شتاب زده انسان به زندگي مدرن و بهره گيري افراطي از ماشين ، موجي از اضطراب و تنش هاي منفي را در سرتاسر جهان گسترده است به مشابه يك واحد پشتيان ، التيام دهنده و اطمينان بخش وارد زندگي اجتماعي شده است و با همين اهداف در عصري كه فشارهاي عصبي و رواني بيش از سده هاي گذشته زندگي بشر را تهديد مي كند . سعي دارد بهره گيري را نه به مفهوم مطلق اقتصادي آن بلكه استفاده بهينه از عمر و زندگي انسان افزايش دهد . امرزه در دنياي مدرن صنعتي بيمه و اقتصاد لازم و ملزوم يكديگرند چرا كه با پيشرفت علوم و فنون و تكنولوژي و در نتيجه پيشرفت و ترقي جامعه رفاه بيشتر جامعه با بيمه تضمين مي شود . بيمه نقش حافظ سرمايه هاي ملي را در برابر خطرات و حوادث است . از آنجايي كه بشر در مقابل بسياري از خطرها آسيب پذير است اين خطرات را مي توان به دو گروه اصلي تقسيم بندي كرد : ( امیر خانی و متقی ثابت ، 1389 ، ص1577 ).
الف ( خطرهاي مالي
ب ( خطرهاي جاني ) فوت ، نقص عضو ، از كارافتادگي (
جلوگيري از ضرر و زيان هاي مادي بر عهده ي شركت هاي بيمه مي باشد . شركت هاي بيمه مؤسسات خدماتي
اقتصادي هستند كه مبادرات به انواع خدمات بيمه اي به جامعه مي نمايند . يكي از خدمات بيمه اي با اهميت كه طبق قانون اجباري نيز مي باشد بيمه نامه شخص ثالث و مازادمالي است كه دارندگان وسايل نقليه موتوري موظف به خريد آن مي باشند . افزايش حجم ماشين ها و در واقع افزايش جمعيت رانندگان در شرايط فعلي جامعه باعث افزايش تصادفات رانندگي شده و با توجه به وسعت كم منطقه گيلان و شرايط آب و هوايي آن و مسايل و مشكلات اجتماعي موجود در آن شركت هاي بيمه را در ارائه سرويس و خدمات بيمه اي شخص ثالث و مازادمالي با

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید