پیشینه تحقیق شبیه سازی، مفاهیم و تعاریف

پیشینه تحقیق شبیه سازی، مفاهیم و تعاریف

پیشینه تحقیق شبیه سازی، مفاهیم و تعاریف مبانی نظری شبیه سازی ، مفاهیم و تعاریف :
2 – 2 – 2 مزایای استفاده از شبیه سازی :
2 – 2 – 3 انواع شبیه سازی ها و نقش آنها :
2 – 2 – 4 ویژگی های روش ارائه در شیوه ی شبیه سازی :
2 – 2 – 5 موقعیت و محیط یادگیری :
2 – 2 – 6 تاریخچه توجه به محیط یادگیری :
2 – 2 – 7 محیط آموزش زبان انگلیسی :
2 – 2 – 8 اهمیت آموزش زبان انگلیسی :
2 – 2 – 9 رویکردهای آموزش زبان انگلیسی :
2 – 2 – 10 تأثیر نگرش در یادگیری زبان
2 – 2 – 11 عوامل تأثیرگذار بر ضعف زبان انگلیسی دانش آموزان
– استفاده از روش سنتی دستور – ترجمه :
– فقدان و یا کمبود فرصت تکلم :
– ناتوانی معلمان در تکلم به زبان انگلیسی :
– وجود کلاس های پرجمعیت :
– فقدان انگیزه در دانش آموزان :
2 – 2 – 12 تعامل و ارتباط در یادگیری زبان انگلیسی :
2 – 2 – 13 جمع بندی مبانی نظری :
2 – 3 مبانی تجربی پژوهش ( داخل و خارج کشور ):
منابع فارسی :
REFERENCES :

مبانی نظری شبیه سازی ، مفاهیم و تعاریف :
شبیه سازی نسخه ای از بعضی وسایل حقیقی یا موقعیت های کاری است که تلاش دارد تا بعضی از جنبه های رفتاری یک سیستم فیزیکی یا انتزاعی را به وسیله ی رفتار سیستم دیگری نمایش دهد که بیشتر در سیستم های طبیعی و سیستم های انسانی کاربرد دارد . همچنین شبیه سازی نمایش مجدد یا خلق مجدد یک شیء یا موضوع واقعی یا یک موقعیت می باشد . این تکنیک همانند آینه ، واقعیات را همانندسازی می کند افزون بر این احتمال وارد آورد صدمه یا آسیب به شرکت کنندگان وجود ندارد ( جویس و همکاران ، 1389 ، ص 220 تا 222 ).
شبیه سازی های آموزشی به چهار دسته شبیه سازهای زنده ( استفاده افراد واقعی از تجهیزات شبیه سازی شده در محیط واقعی )، شبیه سازی ساختاری ( استفاده افراد شبیه سازی شده در محیط غیر واقعی )، شبیه سازی ساختاری ( استفاده افراد شبیه سازی شده از ابزار و تجهیزات شبیه سازی شده در محیطی شبیه سازی شده )، و شبیه سازی های ایفای نقش ( بازی افراد واقعی و صحنه سازی کار واقعی ) تقسیم می شوند ( شیفلت و همکاران ، 2006 ، ص 378 ).
2 – 2 – 2 مزایای استفاده از شبیه سازی :
شبیه سازی های کامپیوتری ، برنامه های نرم افزاری هستند که تکرار یا تقلیدی از پدیده های دنیای واقعی هستند و اگر به درستی اجرا شوند می توانند به دانش آموزان در یادگیری درباره ی رویدادها و فرآیندهایی که ممکن است یادگیری آنها بسیار هزینه بر یا از نظر امنیتی خطر آفرین باشند ، کمک نمایند

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید