پیشینه تحقیق سیستم اطلاعات منابع انسانی

پیشینه تحقیق سیستم اطلاعات منابع انسانی

پیشینه تحقیق سیستم اطلاعات منابع انسانی سیستم اطلاعات منابع انسانی
سیستم اطلاعات مدیریت
2 – 2 – 2 – تکنولوژي پيشرفته اطلاعاتي
2 – 2 – 3 – کاربرد تکنولوژي پيشرفته اطلاعاتي
2 – 2 – 3 – 1 – مشارکت بيشتر در تصميم گيري
2 – 2 – 3 – 2 – افزايش سرعت در تصميم گيري
2 – 2 – 3 – 3 – افزايش سرعت در شناسائي مسائل
2 – 2 – 4 – طرح ريزي سازمان
2 – 2 – 4 – 1 – کاهش ارتقاع هرم سازمان
2 – 2 – 4 – 2 – تمرکز يا عدم تمرکز بيشتر
2 – 2 – 4 – 3 – بهبود هماهنگي
2 – 2 – 4 – 4 – شرح دقيق تري از وظايف
2 – 2 – 4 – 5 – افزايش کارکنان متخصص
2 – 2 – 5 – مزایای به کارگیری سیستم های اطلاعات مدیریت
2 – 2 – 5 – 1 – مزاياي مستقيم
2 – 2 – 5 – 2 – مزاياي غير مستقيم
2 – 2 – 6 – تعریف سیستم اطلاعات منابع انسانی
تعریف 1 )
2 – 2 – 7 – اجزای اصلی سيستم اطلاعات منابع انساني
2 – 2 – 8 – روند تکامل سيستم اطلاعات منابع انساني
2 – 2 – 9 – مراحل اصلي تهيه سيستم اطلاعات منابع انساني
2 – 2 – ۱۰ – ويژگي هاي سيستم اطلاعات منابع انساني
2 – 2 – ۱۱ – ابعاد سيستم های اطلاعات منابع انساني
2 – 2 – ۱۱ – 1 – تحلیل سازمانی
2 – 2 – ۱۱ – 2 – بانک داده ها
2 – 2 – ۱۱ – 3 – مدیریت اطلاعات
۲ – ۲ – ۱۱ – ۳ – ۱ – اطلاعات موردنیاز جهت تجزیه وتحلیل منابع انسانی داخلی
۲ – ۲ – ۱۱ – ۳ – ۲ – اطلاعات موردنیاز تجزیه وتحلیل محیطی
2 – 2 – ۱۱ – 4 – نگاه سیستمی
2 – 2 – 12 – نقش و اهمیت سیستم های اطلاعات مدیریت منابع انسانی در سازمان
۲ – ۲ – ۱۳ – از دیگر مزایای سیستم های اطلاعات مدیریت منابع انسانی می توان به موارد زیر اشاره کرد
۲ – ۲ – ۱۳ – ۱ – كمك به فرايند تصميم گيري
۲ – ۲ – ۱۳ – ۲ – تسهيل و بهينه سازي نظارت وكنترل
۲ – ۲ – ۱۳ – ۳ – تسهيل فرايند مديريت منابع انساني
۲ – ۲ – ۱۳ – ۴ – وحدت رويه
۲ – ۲ – ۱۳ – ۵ – صرفه جويي و بهره وري
۲ – ۲ – ۱۳ – ۶ – تمركز زدايي
۲ – ۲ – ۱۴ – مشكلات و موانع به كارگيري سيستم اطلاعات منابع انساني
تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور
۲ – ۳ – ۱ – تحقیقات انجام شده

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید