پیشینه تحقیق سند چشم انداز 1404

پیشینه تحقیق سند چشم انداز 1404

پیشینه تحقیق سند چشم انداز 1404 سند چشم انداز 1404
مقدمه
2 – 5 – 2 – ساختار چشم انداز
2 – 5 – 3 – مبانی علمی چشم انداز
الف ) تعریف چشم انداز
ب ) ضرورت چشم انداز
ج ) ویژگی های چشم انداز
د ) تفاوت چشم انداز و پیش بینی
2 – 5 – 4 – پیشینه مفهومی چشم انداز
2 – 5 – 5 – مبانی تجربی چشم انداز
2 – 5 – 5 – سند چشم انداز 1404 جمهوری اسلامی ایران
2 – 5 – 5 – 1 – مقدمه
2 – 5 – 5 – 2 – تاریخچه برنامه ریزی و چشم انداز در ایران
2 – 5 – 5 – 3 – پیشینه چشم انداز 1404 جمهوری اسلامی ایران
2 – 5 – 5 – 4 – فرآیند تهیه چشم انداز ایران 1404
2 – 5 – 5 – 5 – متن کامل سند چشم انداز 1404
2 – 5 – 5 – 6 – فلسفه تبدیل شدن ایران به قدرت برتر منطقه ای و راهبردهای متخذه
مروری بر ادبیات تجربی
منابع
منابع فارسی
منابع لاتین

سند چشم انداز 1404
مقدمه
در قرن 21 – قرن توسعه اقتصادی و فناوری – هر کشوری که مایل به حفظ هویت خویش و بالا بردن قدرت چانه زنی در تعاملات بین المللی و جلوگیری از ذوب شدن در قدرت های بزرگ باشد ؛ باید بداند برای نیل به این اهداف ، اتخاذ چه تصمیماتی ضروری است .
شدت گرفتن دگرگونی های فنی ، اقتصادی و اجتماعی نیازمند برنامه های دراز مدت است ؛ هر قدر سریعتر برانید ، به همان نسبت چراغ های جلوی اتومبیل شما باید مسافت دورتری را روشن کند . لذا تدوین برنامه ای که بتواند همانند چراغی در افق بلند مدت کشور روشن گردد ، بیش از پیش ضروری به نظر می رسد . بدیهی است در این روند ، اتخاذ رهیافتی استراتژیک نسبت به تعیین اولویت ها و جهت گیری های اساسی آینده کشور نمی تواند به برنامه ها و سیاست گذاری های کوتاه مدت محدود شود ، لذا اتکای برنامه های کوتاه و میان مدت به چشم اندازی با جهت گیری های روشن و مشخص الزامی است .
در حقیقیت چشم انداز هدایت برنامه های استراتژیک بلند مدت و کوتاه مدت را بر عهده دارد و با دیدی دوربرد در یک افق زمانی معین ، سعی در جلوگیری از انحراف برنامه ها و در نتیجه همگرایی و افزایش بازدهی آنها خواهد داشت .
در سالیان اخیر ، تحول اساسی ، در برنامه ریزی های کلان در عرصه های ملی و سازمانی مبتنی بر ‘ چشم انداز ‘ به چشم می خورد که این تحول عظیم در برنامه ریزی های بلند مدت ، مسئولان ارشد نظام را براین امر واداشت تا با تدوین ‘ سند چشم انداز ملی ‘ تصویری مطلوب و قابل دستیابی فراروی نظام قرار دهند . در حقیقت ، چشم انداز ایران ، زیر بنایی ترین بیانیه ارزش ها ، آرمان ها و

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید