پیشینه تحقیق سازگاری مهاجران در مقصد

پیشینه تحقیق سازگاری مهاجران در مقصد

پیشینه تحقیق سازگاری مهاجران در مقصد پیشینه تحقیق سازگاری مهاجران در مقصد

فصل دوم
بررسي مطالعات انجام شده
مروري بر مطالعات انجام شده در داخل و خارج از كشور
در اين قسمت تحقيقات انجام شده در باب سازگاري مهاجران در مقصد را بررسي مي كنيم . قبل از مرور كارهاي انجام شده ذكر چند نكته در اين باب اهميت دارد :
1 – بيشترين كارهاي مورد بررسي مربوط به مهاجران از اقوام و مليتهاي مختلف در امريكا است . همة ملل و فرهنگها ، كارگران و بردگان سياهپوست ، تجار اروپايي ، ماجراجويان انگليسي و ايتاليايي ، كشاورزان ژاپني ، اسپانيايي و روشنفكران بريده از جهان سوم ( آزاد ارمكي ، 1377 : 177 – 176 )، و مهاجران و پناهندگان كوبايي ، كره اي ، چيني و ايراني و … از قرن هجدهم تا كنون و شكل گيري و پيشرفت آن نقش عمده اي ايفا كرده اند . ضمن آنكه توجه به مطالعات تجربي و كمي از سنتهاي بارز مطالعات اجتماعي در جامعة امريكا است . وجود مجلات متعدد در زمينه هاي علمي گوناگون ، از جمله علوم اجتماعي ، در مقايسه با ديگر كشورهاي پيشرفته ، شاهدي بر اين مدعا است . به همين دليل بيشترين حجم مطالعات تجربي مرور شده در اين تحقيق از امريكاست .
1 – در مورد مطالعات انجام شده در باب موضوع مورد مطالعه در ايران نكته قابل ذكر اين است كه علي رغم وقوع جنگ هشت ساله بين ايران و عراق ، همانند ساير زمينه ها ( بجز صنايع نظامي ) مسئولان و پژوهشگران رشته هاي مختلف از جمله علوم اجتماعي چندان توجهي به اين رويداد مهم ، آثار ، و عواقب مثبت و منفي آن نكرده اند . حتي بنياد امور مهاجران جنگ تحميلي و يا ستاد بازسازي مناطق آسيب ديده از جنگ كه مسئوليت مستقيم اين امر را بر عهده داشتند ، كمتر عنايتي به تحقيقات علمي از خود نشان دادند . در مراجعة حضوري به اين سازمانها نيز تحقيق علمي قابل توجهي براي استفاده در اين مطالعه يافت نشد . البته در برخي از دانشگاهها تعداد كمي پايان نامة كارشناسي ارشد رشتة جامعه شناسي در اين زمينه به دست آمد كه در اين بخش بررسي شده اند . در جامعة ما علل مختلفي در عدم توجه به مطالعات علمي دخالت دارند كه مهم ترين آنها معتقد نبودن مسئولان به تحقيقات علمي و اهميت نداشتن مسائل اجتماعي بحران ساز ، از جمله روابط قومي و گروههاي مختلف مذهبي در جامعه است .
بررسي مطالعات و تحقيقات مربوط به موضوع ، از جهات مختلفي در تقويت محتواي تحقيق مؤثر است : اولاً ، به ما كمك مي كند به متغيرها و سازه هاي مورد استفاده در تحقيقات ديگر دسترسي پيدا كنيم و بدين ترتيب چگونگي آرايش و طبقه بندي متغيرها را به كار بنديم . ثانياً ، با فرضيه هاي طرح شده از سوي محققان در آن تحقيقات ، با توجه به چهارچوب هاي نظري مورد استفادة آنها ، آشنا شويم و از اين فرضيات در طرح فرضيه هاي خود به گونه اي مناسب استفاده كنيم . ثالثاً روشها

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید