پیشینه تحقیق رهبری خدمتگزار

پیشینه تحقیق رهبری خدمتگزار

پیشینه تحقیق رهبری خدمتگزار رهبری خدمتگزار
مقدمه
2 – ۱ – ۲ : تئوري رهبري خدمتگزار
• گوش دادن
• همدلي
• شفا بخشي
• آگاهي
• متقاعد سازي
• مفهوم سازي
• آينده نگري
• خادميت و سرپرستي
• تعهد به رشد افراد
• ايجاد گروه
• ارتباطات
• امين بودن و يكپارچگي
• اعتبار
• قابليت و شايستگي
• الگوسازي
• در معرض ديد بودن
• پيشقدمي
• نفوذ
• قدرداني از ديگران
• تشويق و روحيه بخشي
• ياددادن و آموزش
• تفويض اختيار
۳ – ۱ – ۲ : تكامل رهبري خدمتگزار
۴ – ۱ – ۲ : اهميت رهبري خدمتگزار
۱ – ۴ – ۱ – ۲ : فلسفه گرين ليف
2 – ۴ – ۱ – 2 : گرين ليف و مك گريگور
۵ – ۱ – ۲ : رهبري تحول آفرين
۱ – ۵ – ۱ – ۲ : ويژگي هاي رهبري تحول آفرين
۶ – ۱ – ۲ : مديريت بر مبناي استثناء
۷ – ۱ – ۲ : رهبري بي تفاوت
۸ – ۱ – ۲ : رهبري تبادلي :
۹ – ۱ – ۲ : تئوري رهبري خدمتگزار پترسون
۴ – ۲ : پیشینه تحقیق
۱ – ۴ – ۲ : تحقيقات انجام گرفته در رابطه با رهبري خدمتگزار در خارج از كشور را مي توان به دو دسته كلي تقسيم نمود :
۲ – 4 – 2 : تحقیقات انجام گرفته در رابطه با رهبری خدمتگزار در داخل کشور را می توان به شرح زیر مورد بررسی قرار داد :
الف . منابع فارسی
ب . منابع لاتین

رهبری خدمتگزار
مقدمه
تحقيق و پژوهش در زمينه رهبری ، موضوعي جالب توجه برای تئوريسين ها و محققين در دوره های طولاني و نسل های گذشته بوده و همواره نيز سعي كرده اند ايده ها و نظريات خود را در اين زمينه ارائه كنند . محققين اوليه درسال های 1900 تا 1950 همواره سعي داشته اند كه بين ويژگي های رهبران و زيردستان تمايز قائل شوند . زماني كه دريافتند كه يك تركيب ثابت از ويژگي ها ، كه بتوان آن ها را به شكلي جامع مورد پذيرش قرار داد وجود ندارد ، آن ها شروع به بررسي تأثير شرايط بر رفتار و مهارت های مورد نياز برای رهبران پرداختند . مطالعاتي كه درسال های 1970 تا 1980 انجام شد ، سعي داشت كه بين رهبران مؤثر و كارا تمايز قائل شود . آن ها بر ويژگي های شخصي رهبران كه اثربخشي و موفقيت را برای سازمان هايشان به ارمغان مي آورند متمركزشدند . اين گونه تلاش ها منجر به تئوری های پيشرفته در حوزه رهبری شد . بعضي از اين تئوری ها و مدل های رهبری عبارتند از : رهبری موقعيتي ، تئوری مسيرهدف ، كاريزماتيك ، تعاملي ، تحول آفرين و رهبری خدمتگزار .
رهبری را ميتوان به شكل يك

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید