پیشینه تحقیق رفتار مصرف کننده

پیشینه تحقیق رفتار مصرف کننده

پیشینه تحقیق رفتار مصرف کننده رفتار مصرف کننده
2 – 13 – 1 – تعریف رفتار مصرف کننده
2 – 13 – 2 – مفاهیم کلیدي رفتار مصرف کننده
1 – رفتار مصرف کننده انگیزشی است
2 – رفتار مصرف کننده در برگیرنده فعالیتهاي زیادي است
3 – رفتار مصرف کننده یک فر آیند است
4 – رفتار مصرف کننده در زمانهاي مختلف داراي پیچیدگی هاي متفاوت است
5 – رفتار مصرف کننده نقش هاي مختلفی را در بر می گیرد
6 – رفتار مصرف کننده تحت تاثیر عوامل خارجی است
7 – رفتار مصرف کننده در افراد مختلف متفاوت است
2 – 13 – 3 – مدل نیکوزیا
2 – 13 – 4 – مدل هوارد – شث
مدل پردازش اطلاعات بتمن درمورد انتخاب کالا توسط مصرف کنندگان
2 – 13 – 5 – مدل کاتلر برای رفتار خرید مشتری
2 – 14 – فرآیند تصمیم گیري مشتری در خرید
1 – شناخت مساله
2 – جمع آوري اطلاعات
3 – ارزیابی گزینه ها
4 – خرید
5 – رفتار پس از خرید
2 – 15 – چهارچوب نظری
2 – 16 – پیشینه تحقیق
2 – 16 – 1 – پیشینه تحقيقات انجام شده در داخل کشور
2 – 16 – 2 – پیشینه تحقيقات انجام شده در خارج از کشور
فهرست منابع

رفتار مصرف کننده
رفتار مصرف کننده موضوعی جدید در حوزه بازاریابی است . به طوري که اولین کتاب هاي منتشر شده در این زمینه به قبل از سال1968 نمی رسد . اغلب دانشگاه ها تا قبل از سال 1970 تلاشی در این زمینه انجام ندادند ، اما این موضوع در سالهاي اخیر رشد چشمگیري داشته ، به گونه اي که گروه ویژه اي از محققان درباره رفتار مصرف کننده در سال 1970 تشکیل شد و در سال 1990 این گروه 1500عضو از 30 کشور جهان داشت .
این نگرش عبارت است از ساماندهی بلندمدت فرآیندهای انگیزشی ، احساسی ، ادراکی ، و شناختی با توجه به برخی جنبه های محیطی که فرد در آن قرار گرفته است . بر همین اساس ، نگرش یک فرد بیانگر شیوه تفکر ، احساس و واکنش هایی است که نسبت به محیط اطراف خود ( مثلاً نسبت به خودروی مورد علاقه اش ) دارد . درمورد تعریف نگرش ، موارد گوناگونی مطرح شده است . در هریک از این تعریف ها به نوعی به ارتباط نزدیک آن با رفتار افراد و در کتاب های مدیریتی به ارتباط تنگاتنگ با رفتار مصرف کننده اشاره می شود . به طور مثال ، هاثورن این نگرش را میزان شدت احساساتی که فرد درمورد یک محرک دارد ، تعریف می کند . دیگر تعاریف نیز از دسته بندی اشیا در طیف های ارزیابی بحث کرده اند . در راستای بررسی رفتار مصرف کننده ، می توان گفت تمایل ارزیاب گرایانه یک مصرف کننده در جهت یا مخالف جهت هر عنصر محدوده بازار ، نگرش او را تشکیل می

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید