پیشینه تحقیق رضایت مشتری در بانکداری الکترونیک

پیشینه تحقیق رضایت مشتری در بانکداری الکترونیک

پیشینه تحقیق رضایت مشتری در بانکداری الکترونیک رضایت مشتری در بانکداری الکترونیک
2 – 9 – 4 ) مفهوم وفاداری
2 – 9 – 5 ) مفاهیم اعتماد
2 – 9 – 6 ) رضايت مشتري و رابطه ي آن بااعتماد مشتري
مشتريان طرفدار
مشتريان گروگان
مشتريان حريص
2 – 9 – 7 ) ارتباط رضايت مشتري با انتظارات مشتري
2 – 9 – 8 ) روش هاي اندازه گيري اعتماد مشتري :
1 – روش هاي عيني2 – روش هاي نظري يا مفهومي
2 – 9 – 9 ) اهمیت اعتماد و روابط بلند مدت خریدار – فروشنده
2 – 10 ) مفهوم اعتماد در بانکداری اینترنتی :
2 – 10 – 1 ) اعتماد وبانكداري اينترنتي
2 – 10 – 2 ) اعتماد در بانكداري اينترنتي
2 – 11 ) آناليز گردش اطلاعات دربانكداري اينترنتي و ريسكهاي موجود
2 – 11 – 1 ) ايجاد اعتماد دربانكداري اينترنتي
12 – 11 – 1 – 1 ) تراكنش مشتري و بانك :
الف ) ساختار ومحتواي اطلاعاتي سايت
ب ) محلي سازي سايت
ج ) كنترل كاربري :
1 – دسترسي به اطلاعات
2 – كنترل اطلاعات شخصي
3 – آشكار سازي همه جنبه هاي روابط بين بانك و مشتري
4 – قابليت شخصي سازي
5 – باز خورد
د ) تکميل عمليات بانکي
ه ) پشتيباني از مشتريان
2 – 11 – 1 – 2 ) تکنولوژي
2 – 11 – 1 – 2 – 1 ) امنيت
2 – 1 – 1 ) حريم خصوصي و محرمانگي :
2 – 1 – 2 ) رمزنگاري
2 – 1 – 3 ) در دسترس بودن :
2 – 1 – 4 ) صحت داده :
2 – 1 – 5 ) احراز هويت و تصديق اصالت :
2 – 1 – 6 ) کنترل دسترسي :
2 – 1 – 7 ) انکار ناپذيري :
2 – 1 – 8 ) نظارت و گزارش گيري :
3 -) کارايي
4 -) مقياس پذيري
5 -) سازگاري
2 – 11 – 1 – 3 ) روشهاي پرداخت :
2 – 11 – 1 – 4 ) شرح کامل فعاليت بانکها به مشتريان
2 – 11 – 1 – 5 ) شهرت و اعتبار بانک
2 – 11 – 1 – 6 ) آگاه سازي مشتريان
2 – 12 ) عوامل اعتماد مشتریان بانک
2 – 13 ) پیشینه تحقیق
1 – 5 – 1خلاصه نتایج تحقیق مدل :
فهرست منابع
منابع فارسی
منابع غیر فارسی

رضایت مشتری در بانکداری الکترونیک
امروزه بانکها نقش اساسی ومهمی در رشد وتوسعه اقتصادی کشورها ایفا می نمایند . بانک عبارت ازیک رشته فعالیت اقتصادی است که ایجاد اعتبار می کند وامر پرداختها ونقل وانتقال وجوه را تسهیل می کند . بانکها می توانند باکسب رضایت بیشتر مشتریان وتشویق آنها

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید