پیشینه تحقیق رضایت شغلی

پیشینه تحقیق رضایت شغلی

پیشینه تحقیق رضایت شغلی رضایت شغلی
تعاریف رضایت شغلی
2 _ 16 ) ابعاد رضایت شغلی
2 _ 17 ) نظریه های رضایت شغلی
2 _ 17 _ 1 ) نظریه دو عاملی هرزبرگ

الف ) عوامل بهداشتی :
ب ) عوامل انگیزشی :
2 _ 17 _ 2 ) نظریه کینزبرگ
2 _ 17 _ 3 ) نظریه کندال و اسمیت
2 _ 17 _ 4 ) نظریه کامروایی
2 _ 18 ) عوامل موثر بر رضایت شغلی
2 _ 18 _ 1 ) هماورد طلبی اندیشه ای یا چالشگری فکری
2 _ 18 _ 2 ) یکسانی حقوق و مزایا
2 _ 18 _ 3 ) شرایط مناسب کاری
2 _ 18 _ 4 ) همکاران مساعد
2 _ 18 _ 5 ) تناسب شغل با ویژگی های فردی
2 _ 19 ) ابزار های اندازه گیری شغلی
2 _ 20 ) آثاروجود رضایت شغلی
2 _ 20 _ 1 ) رضایت و ترک خدمت
2 _ 20 _ 2 ) رضایت از شغل و غیبت از کار
2 _ 20 _ 3 ) رضایت و عملکرد
2 _ 21 ) پیامد های رضایت شغلی وعدم رضایت شغلی
پیشینه پژوهش
2 _ 28 ) پیشینه پژوهش
2 _ 28 _ 1 ) پیشینه پژوهش داخلی
2 _ 28 _ 2 ) پیشینه پژوهش خارجی
منابع و مآخذتحقیق
منابع فارسی
منابع غیر فارسی

رضایت شغلی
تعاریف رضایت شغلی
رضایت از نظر لغوی به معنی خوشنودی و پسند انبساط خاطرمیل است ‘ رضایت شغلی یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت شغلی است . رضایت شغلی عاملی است که باعث افزایش کارایی و نیز احساس رضایت فردی می گردد ( رضایی ، صوفی ، شعبانی ، 1392 ، ص35 ). در راستای نیل به اهداف هر سازمان ، باید شرایطی را فراهم ساخت تا کارکنان سازمان در محیط های جذاب و با خشنودی و رضایت کامل به انجام وظایف محوله بپردازند تا کارآیی و اثر بخشی لازم را در اجرای این امر خطیر داشته باشند . رضایت شغلی را به عنوان حالت هیجانی لذت بخشی تعریف می کنند که ناشی از ارزیابی شغل یا تجربه های شغلی فرد است ( کرامتی ، الهیاری ، 1391 ، ص 118 ). در مدیریت منابع انسانی پدیده ی رضایت شغلی یکی از شاخص های کیفیت زندگی می باشد . شکی نیست مردمی که از کار خود رضایت خاطر دارند در پایان روز احساس می کنند به توفیقی نائل آمده اند . هرچه سازگاری بین کارکنان و اهداف سازمانی بیشتر باشد انگیزش عملکرد و رضایت شغلی کارکنان نیز افزایش می یابد ( محمد تبار ، اسکندری ، عباس پور ، 1390 ، ص 51 ).
براساس تعریف کمپل که بر جنبه شناخت و آگاهی فرد تاکید می کند ، رضایت شغلی بدین شکل تعریف می شود : ‘ رضایت شغلی ؛ گرایش ، یا تمایل یا حالات درونی شخص برای عکس العمل های ارزیابی

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید