پیشینه تحقیق خارجی و داخلی شایستگی مدیران

پیشینه تحقیق خارجی و داخلی شایستگی مدیران

پیشینه تحقیق خارجی و داخلی شایستگی مدیران پیشینه تحقیق

مظفری و همکاران ( 1381 ) مهارت ها و شايستگي هاي مديران سازمان تربيت بدني از ديدگاه خود را مورد مطالعه قرار دادند . بدين منظور 305 نفر از مديران سازمان تربيت بدني در سطوح سه گانه مديريت به طور تصادفي انتخاب و پرسش نامه مهارت ها و شايستگي ها بين آنها توزيع گرديد . پرسش نامه مهارتها شامل سه مهارت ( انساني ، ادراکي و فني ) با 35 شاخص و پرسش نامه شايستگي ها شامل سه بعد ( مجموعه دانش ، ويژه گي هاي شخصيتي و رفتاري و ويژه گي هاي فردي ) با 36 شاخص تنظيم گرديد . نتايج تحقيق نشان داد که مديران سطوح سه گانه به تمامي شاخص هاي مطرح شده براي مهارتها و شايستگي بيش از ميانگين نياز دارند .
فرجامی و همکاران ( 1386 ) مولفه های تحول سازمانی رابطه آن با عملكرد سازماني در صنايع توليدي خصوصي ريخته گري در شهرستان قم را مورد بررسی قرار دادند . اين تحقيق ، ابتدا با انجام مطالعات اوليه و گرد آوري اوليه داده ها به تعداد 33 عدد پرسشنامه پخش و جمع آوري گرديد و با استفاده از نرم افزار spss ضريب پايايي ( آلفا كرونباخ ) براي پرسشنامه محاسبه گرديد كه اين مقدار برابر 84 % شد . بعد از وارد كردن داده هاي جمع آوري شده و تجزيه و تحليل آنها محقق به اين نتيجه رسيد كه شيوه‌ي مدیریت در سازمان‌هاي موفق مبتني بر الگوي مدیریت تحول آفرين مي‌باشد . به عبارت ديگر مدیران سازمان‌هاي موفق نسبت به سازمان‌هاي ناموفق از ويژگيهاي رهبري تحول آفرين بيشتري برخوردارند . و اين تفاوت در سطح خطاي 5 % معني دار مي‌باشد . نتايج تحقيق حاكي از اين است كه مدیران سازمان‌هاي موفق در تمام ابعاد رهبري تحول آفرين ( شامل نفوذآرماني ( كاريزما )، انگيزش الهام بخش ، ترغيب ذهني ( تحريك فرهيختگي ) و ملاحظه هاي فردي ) نسبت به سازمان‌هاي ناموفق ، ميانگين بيشتري داشتند .
میرسپاسی و غلام زاده ( 1388 ) الگوي شايستگي براي پرورش مديران در بخش دولتي ايران را مورد بررسی قرار دادند . براي اين منظور ، الگوي نوع شناسي توسعه مديريت دكتر پائول جانسن با چهار نوع توسعه مديريت ، انتخاب شد . در ادامه پژوهش ، ده ها الگوي شايستگي از بخش هاي دولتي كشورهاي مختلف مطالعه شده و با انجام مطالعه تطبيقي ، وجوه افتراق و اشتراك الگوها استخراج شد . در بعد عملياتي پژوهش ، با تعريف و تشريح ابعاد مختلف چهار نوع توسعه مديريت و با معرفي انواع شايستگي ها ، از جامعه خبرگان خواسته شد تا شايستگي هاي متناسب براي هر يك از انواع توسعه مديريت را به ترتيب اولويت تعيين كنند . اطلاعات جمع آوري شده با استفاده از فنون نظرخواهي از خبرگان مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و شايستگي هاي متناسب براي هر يك از انواع توسعه مديريت استخراج شد .
طبیبی و همکاران ( 1389 ) ارتباط شايستگي مديران و کارايي بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي تهران را مورد بررسی قرار دادند . براي انجام اين پژوهش که از نوع

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید