پیشینه تحقیق خارجی و داخلی شایسته سالاری

پیشینه تحقیق خارجی و داخلی شایسته سالاری

پیشینه تحقیق خارجی و داخلی شایسته سالاری پیشینه تحقیق شایسته سالاری

1 – 4 – 2 تحقیق های داخلي
غفاريان ( 1379 ) نيز به طور كلي مولفه هاي شايستگي براي انتخاب و انتصاب را در شش گروه قرار داد كه عبارتند از : دانش و معلومات حرفه اي – مهارت ها – ويژگي هاي شخصيتي – نگرش و بينش – اعتبار حرفه اي – اعتبار عمومي . مومني و جهانبازي ( 1386 ) در مقاله اي با هدف طراحي مدل تصميم گيري چند شاخصه براي انتخاب مديران ، الگوي عمومي شايستگي مديريتي را در دو بعد فردي و ابعاد اجتماعي معرفي كردند . محور اصلي الگوي هر انتخاب و انتصابي ، ‌ انطابق شاغل و شغل است .
با مروري بر پژوهش هاي تجربي در حوزه شايسته سالاري مي توان به تحقيق بردبار و شاكري ( 1390 ) اشاره كرد . آنها در مقاله اي كيفيت شايسته گزيني مديران گروه هاي آموزشي دانشگاه يزد را مورد بررسي قرار دادند . در اين مطالعه ضمن بررسي كيفيت شايسته گزيني مديران گروه هاي آموزشي در پنج بعد دانش و معلومات حرفه اي – مهارت فكري و رفتاري – ويژگي هاي شخصيتي – نگرش و بينش و اعتبار افراد به تحليل شكاف وضعيت موجود و مورد انتظار اعضاي هيأت علمي دانشگاه يزد در ابعاد مذكور پرداخته اند . نتايج حاصله نشان داد در وضعيت موجود به ويژگي هاي شخصيتي بالاترين توجه و دانش و معلومات حرفه اي افراد كمترين توجه مي شود . در مطالعه اي ديگر بررسي ميزان شايسته سالاري در انتخاب مديران دولتي و خصوصي ( آذربايجاني و عطافر 1380 ) مورد بررسي قرار گرفته است . اين مقاله يك تحقيق ميداني است با هدف تعيين ميزان انتخاب مديران بر اساس معيارهاي همگاني و معيارهاي اختصاصي و همچنين تاثيرات بكارگيري اين معيارها بر عملكرد سازمان ها . در اين تحقيق 100 مديران سازمان هاي دولتي و خصوصي استان يزد مورد مطالعه قرار گرفتند . نتايج حاصله نشان داد انتخاب بر اساس معيارهاي اختصاصي سبب كم كاري ، ‌ غيبت و نارضايتي شغلي كاركنان ، از بين رفتن خلاقيت مي شود و مديراني كه بر اساس معيارهاي اختصاصي انتخاب شده باشند براي انتخاب افراد ديگر نيز از اين معيارها تبعيت مي نمايد . در انتخاب مديران بخش دولتي و خصوصي تا حدود زيادي معيارهاي اختصاصي و ناشايسته سالارانه حاكم مي باشد . در مقاله اي ديگر بررسي ميزان شايسته سالاري كارشناسان در بخش دولتي استان قزوين ( كردستاني 1387 ) مورد بررسي قرار گرفته است . در اين پژوهش شايسته سالاري در ابعاد شايسته گزيني ، شايسته پروري و شايسته داري در بخش دولتي استان قزوين بررسي شده است .

2 – 4 – 2 تحقیق های خارجي
در بسياري از شهرهاي دنيا سيستم استخدام و ارتقا پست هاي سازماني بر به عنوان مثال بر اساس بند 558 قوانين مدني ايالت Maine ايالات متحده آمريكا ، فرد تصميم گيرنده در مورد استخدام يا ارتقاء افراد نبايد تا فاصله چهار ارتباط فاميلي ( نسبي و سببي ) قرار داشته باشد ( Nicholas , 1998 )
در

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید