پیشینه تحقیق تنوع فرهنگی

پیشینه تحقیق تنوع فرهنگی

پیشینه تحقیق تنوع فرهنگی تنوع فرهنگی
ادبیات
2 – 1 فرهنگ
2 – 2 شهروندی فرهنگی
2 – 3 تنوع فرهنگی
2 – 4 ابعاد تنوع فرهنگی
2 – 4 – 1 زبان
2 – 4 – 2 مذهب
2 – 4 – 3 قومیت یا نژاد
ابعاد تنوع قومی
2 – 4 – 3 – 1 آداب و رسوم
2 – 4 – 3 – 2 غذا
2 – 4 – 3 – 3 پوشش
2 – 4 – 3 – 4کالاهای مادی
2 – 4 – 4 سیاست های چند فرهنگی
2 – 4 – 5 مهاجرت
2 – 4 – 5 – 1 تفاوت مهاجرت‌های داخلی با خارجی
2 – 4 – 5 – 2 انواع مهاجرت های بین المللی
پیشینه تحقیق
3 – 1 سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته داخلی
3 – 1 – 1 کتاب
مقاله
3 – 2 سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته خارجی
3 – 2 – 1 کتاب
3 – 2 – 2 مقاله
منابع داخلی
منابع خارجی

تنوع فرهنگی

ادبیات
ادبیات موضوع شامل تعاریف کلیدی و مهم این تحقیق است که با نگاهی عمیق سعی بر موشکافی لایه های مختلف مفاهیم تحقیق دارد . تعاریف این مفاهیم از نظرگاه محققان متفاوت باعث بوجود آمدن دیدی وسیع درباره ی موضوع شده و خطای کمتری را متوجه می سازد . از این رو در این بخش به بررسی مفاهیمی چون فرهنگ ، تنوع فرهنگی ، ارکان تنوع فرهنگی ، گردشگری ، انواع گردشگری و توسعه گردشگری می پردازیم .

2 – 1 فرهنگ
از آنجایی که سوال اصلی این پژوهش در حوزه ی فرهنگ است ، تعریف فرهنگ ضروری است تا بتوان عناصری که باعث تنوع فرهنگی می شود را یافت ( Kylmica , 2002 : 120 ). فرهنگ را به آسانی نمی توان تعریف کرد ، دست کم بدان علت که در بسترهای گوناگون معانی تفاوت دارد . با این حال می توان گفت که مفهومی که در این باره استفاده می شود ، همان مفهومی است که در مردم شناسی فرهنگی یافت می شود . در چنین مفهومی ، همه ی انسان ها در آن معنا را می یابند . از این رو برای اندیشمندان گردشگری نیز دارای همین مفهوم است . همه ی انسان ها در جهانی می زیند که به دست خودشان آفریده شده است . فرهنگ ، جهان روزمره پیچیده ای است که ما همگی با آن روبروییم و از رهگذر آن به جنبش در می آییم ( ادگار و سجویک ، 1388 : 365 ).
واژه ی فرهنگ كه از زبان كلاسيك لاتين ريشه مي گيرد ، نخست در آلمان به كار برده شده ، اما نه به معناي امروزي بلكه به معني كشت و كار و بهسازي . در واقع يكي از عوامل اساسي كه باعث پيدايش مفهوم تازه اي براي فرهنگ شد ، پديد آمدن مفهوم پيشرفت در تاريخ بود

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید