پیشینه تحقیق تفكر استراتژيك

پیشینه تحقیق تفكر استراتژيك

پیشینه تحقیق تفكر استراتژيك تفكر استراتژيك
2 – 2 – 1 – 1 – ماهيت تفكر استراتژيك :
شكل ( 2 – 1 ). قابليت تفكر استراتژيك
2 – 2 – 1 – 2 – كاركرد تفكر استراتژيك :
2 – 2 – 1 – 3 – خصوصيات يك متفكر استراتژيك :
آينده نگر بودن :
همفكري :
موفق بودن به شيوه متفاوت :
يافتن فرصتهاي جديد :
2 – 2 – 1 – 4 – راههاي تقويت تفكر استراتژيك :
. 1توانمندي هاي عمومي خود را شناسايي و تقويت كنيد .
القا و پرورش روحيه رقابت و برتري طلبي مطلوب در مديران :
طراحي و برنامه ريزي استراتژيك در سازمان :
هميشه به فكر تحول و تغيير باشيد :
2 – 2 – 1 – 5 – مفهوم و ماهيت شكل گيري تفكر استراتژيك :
2 – 2 – 1 – 6 – الگوي شماره 1 : فرآيند شكل گيري تفكر استراتژيك :
شكل ( 2 – 3 ) فرآيند شكل گيري تفكر استراتژيك
2 – 2 – 1 – 7 – ويژگيهاي مديران داراي تفكر استراتژيك :
– از تركيب استعداد هاي مادي و معنوي سازمان سيرژي توليد مي كنند :
– براي آينده فكر و برنامه ريزي مي نمايند :
– داراي نگرش فلسفي قوي هستند :
– خلاق و كار آفرين هستند :
– داراي روحيه برتري طلبي هستند :
2 – 2 – 1 – 8 – عناصر تفكر استراتژيك :
2 – 3 – 1 – تحقيقات داخل كشور :
2 – 3 – 1 – 1 – طراحي مدل عناصر تفكر استراتژيك در سازمان هاي ايراني :
شكل ( 2 – 4 ) مدل ساختاري تفسيري عناصر تفكر استراتژيك
2 – 3 – 1 – 2 – مدل سازماني براي تفكر راهبردي ( مطالعه تجربي )
2 – 3 – 2 – تحقيقات خارج ازكشور :
فهرست منابع

تفكر استراتژيك
عبارت تفكر در بسياري از موارد به اشتباه و براي اشاره به مفاهيمي مانند برنامه ريزي استراتژيك و يا مديريت استراتژيك به كار برده شده است ( ليدكا ، 1998 ). از اين رو لازم است تا اين موارد به صورت مجزا بررسي شده و تفاوت هاي آنها مورد توجه قرار گيرد .
تفكر استراتژيك ، فرآيندي خلاقانه و واگرا بوده ( هراكلئوس ، 1998 ) و با چشم انداز و دورنماي طراحي شده توسط رهبران سازمان مرتبط است . اين امر مستلزم فراتر رفتن انديشه مديران از عمليات روزمره با هدف تمركز بر قصدونيت استراتژيك بلند مدت مورد نظر براي كسب و كار است . تفكر استراتژيك فعاليت هاي چون گردآوري اطلاعات ، تحليل و بحث و تبادل نظر در خصوص شرايط حاكم بر سازمان ( ايرلي ، 2006 ) و در شركت هاي داراي فعاليت هاي متنوع ، پاسخگويي به سوالات اساسي در مورد پورتفوي سازمان را شامل مي شود ( نادلر ، 2004 ).

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید