پیشینه تحقیق تشريح مفهوم عملكرد

پیشینه تحقیق تشريح مفهوم عملكرد

پیشینه تحقیق تشريح مفهوم عملكرد عملکرد سازمانی
تشريح مفهوم عملكرد
2 – 2 – 2 ) تعریف عملکرد سازمانی
2 – 2 – 3 ) سنجش عملکرد سازمانی
2 – 2 – 4 ) رویکردهای سنجش عملکرد
2 – 2 – 5 ) معیارهایی برای سنجش عملکرد
2 – 2 – 6 ) عملکرد شرکت ها از دیدگاه های مختلف
2 – 2 – 6 – 1 ) عملکرد شرکت از دیدگاه بازار مشتری
معیارهای مالی
معیارهای غیرمالی
2 – 2 – 6 – 2 ) عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای عوامل
2 – 2 – 6 – 3 ) عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای مالی
2 – 2 – 7 ) مفهوم ارزیابی عملکرد سازمانی
2 – 2 – 8 ) ضرورت ارزیابی عملکرد
2 – 2 – 9 ) مزایایی ارزیابی عملکرد
2 – 2 – 10 ) ویژگی های یک سیستم مطلوب اندازه گیری عملکرد
2 – 2 – 11 ) اهداف ارزیابی عملکرد سازمانی
2 – 2 – 12 ) سطوح ارزیابی عملکرد سازمانی
2 – 2 – 13 ) مدل های ارزیابی عملکرد
الف ) سيستم اندازه گيري عملکرد AMBITE
ب ) فرايند الگو سازي
ج ) الگوی کارت امتیازی متوازن ( BSC )
الف ) مالی
ب ) مشتری
ج ) فرایندهای داخلی ( توسعه اهداف و معیارها مرتبط با متغیرهای اصلی عملکرد فرآیند داخلی )
د ) یادگیری و رشد ( توسعه اهداف و معیارهای مرتبط با متغیرهای اصلی یادگیری و رشد )
د ) مدل الگو بالدریج ( MB )
ر ) مدل اروپایی مدیریت کیفیت ( EFQM )
2 – 2 – 14 ) دیدگاه های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد
2 – 2 – 15 ) مدیریت عملکرد
2 – 2 – 16 ) مدیریت عملکرد در سطح سازمانی
پیشینه تحقیق
2 – 3 – 1 ) تحقیقات داخلی
2 – 3 – 2 ) تحقیقات خارجی
منابع و ماخذ

عملکرد سازمانی
تشريح مفهوم عملكرد
در ضرورت وتشريح مفهوم عملكرد هولتون و بیتز ( 1995 ) خاطر نشان ساخته اند که مفهوم عملکرد داراي ساختار چند بعدی است که ارزیابی آن ، بسته به انواع عوامل ، متفاوت است . آنها همچنین به اهمیت این موضوع که هدف ارزیابی ، نتایج عملکرد است یا رفتار اشاره می نمایند . در مورد این که عملکرد چیست ، نگرش های متفاوتی وجود دارد . می توان عملکرد را فقط سابقه نتایج حاصله تلقی کرد . از نظر فردی ، عملکرد ، معادل سابقه موفقیت های یک فرد است . تعاريف متفاوتي از عملكرد شده است كه عبارتند از :
– کین ( 1996 ) معتقد است عملکرد ، چیزی است که فرد به جا می گذارد و جدای از هدف است .
– برنادین و همکارانش ( 1995 ) معتقدند که عملکرد باید به عنوان نتایج کار تعریف شود ، چون نتایج قوی ترین

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید