پیشینه تحقیق بهبود عملکرد سازمان

پیشینه تحقیق بهبود عملکرد سازمان

پیشینه تحقیق بهبود عملکرد سازمان بهبود عملکرد سازمان
2 – 2 – 1 مفهوم عملکرد بانک
2 – 2 – 1 – 1 فناوری اطلاعات و ارتباطات
2 – 2 – 1 – 1 – 2 مهارت ¬ های نیروی انسانی
2 – 2 – 1 – 1 – 3 تنوع خدمات بانکی
2 – 2 – 1 – 1 – 4 کیفیت خدمات بانکی
2 – 2 – 1 – 1 – 5 رضایت مشتریان از کارکنان بانک
2 – 2 – 1 – 1 – 6 مطلوبیت محیط داخلی بانک
2 – 2 – 1 – 1 – 7 مطلوبيت محل استقرار مكاني بانك ها ومؤسسات مالي
2 – 2 – 2 استفاده از شاخص ¬ های CAMEL
2 – 2 – 2 – 1 کفایت سرمایه
2 – 2 – 2 – 2 کیفیت دارایی ¬ ها
2 – 2 – 2 – 3 کیفیت مدیریت
2 – 2 – 2 – 4 درآمدها
2 – 2 – 2 – 5 نقدینگی
2 – 2 – 3 مدیریت ریسک
2 – 2 – 3 – 1 ریسک اعتباری
2 – 2 – 3 – 2 ریسک نقدینگی
2 – 2 – 3 – 3 ریسک نرخ سود مالی
2 – 2 – 3 – 4 ریسک توانایی
2 – 2 – 4 بهینه گزینی
2 – 2 – 4 – 1 اندازه بانک
2 – 2 – 4 – 2 کنترل هزینه ¬ ها
2 – 2 – 4 – 3 ساختار سپرده ¬ ها
2 – 2 – 4 – 4 بهره ¬ وری کارکنان
2 – 2 – 4 – 5 اهرم مالی
2 – 2 – 4 – 6 توسعه درآمدهای کارمزد
2 – 2 – 4 – 7 رشد
2 – 6 – 1 تحقيقات انجام شده در ايران
2 – 6 – 2 تحقيقات انجام شده در خارج از ايران
منابع فارسی
منابع لاتین

بهبود عملکرد سازمان
در راستاي رشد و توسعه پايدار كشورها ، توجه به بالندگي سازمان ها ، از جمله سياست هاي مورد توجه همه مديران مي باشد . بانك ها هم از اين موضوع مستثنا نيستند . در بانكداري نوين ، مؤلفه هاي متعددي وجود دارند كه بر روند تأمین منابع مالی بانك ها و مؤسسات مالي تأثير مي گذارند . شناسايي و تعيين ميزان تأثير و نوع ارتباط اين مؤلفه ها با موفقيت بانك ها در تأمین منابع مالی ، مقوله اي مهم مي باشد . امروزه شرايط و موقعيت هاي مؤسسات مالي و بانك ها با يكديگر يكسان نيست و ممكن است كه مؤلفه هاي تأثيرگذار بر تأمین منابع مالی حتي براي هر يك از شعب يك گروه بانكي متفاوت باشد . ( اکرامی ، 1390 ، ص13 )
صنعت بانکداري ، از جمله صنایع مهم و مطرح دنياست و گسترش روزافزون دانش بشري در زمينه علوم الکترونيکي سبب شده است كه این صنعت نيز از این دانش بهره فراوان داشته باشد .

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید