پیشینه تحقیق بازار بورس ، دلايل عمده تامين مالي شركت ها

پیشینه تحقیق بازار بورس ، دلايل عمده تامين مالي شركت ها

پیشینه تحقیق بازار بورس ، دلايل عمده تامين مالي شركت ها مبانب نظری وپیشینه تحقیق بازار بورس ، دلايل عمده تامين مالي شركت ها

فصل دوم : مروری بر ادبيات تحقيق
1 – 2 مقدمه 11
2 – 2 بازار بورس 12
3 – 2 دلايل عمده تامين مالي شركت ها 12
4 – 2 روش هاي تامين مالي 13
1 – 4 – 2 تامين مالي كوتاه مدت 13
2 – 4 – 2 تامين مالي بلند مدت 13
5 – 2 تأمین مالی ناشی از بدهی های عملیاتی 14
1 – 5 – 2 بدهی های عملیاتی قراردادی 15
1 – 1 – 5 – 2 اعتبارات تجاری ( حساب پرداختنی تجاری ) 15
1 – 1 – 1 – 5 – 2 هزینه اعتبارات تجاری 15
2 – 1 – 1 – 5 – 2 هزینه عدم استفاده از تخفیف 16
3 – 1 – 1 – 5 – 2 تأخیر در پرداخت 16
4 – 1 – 1 – 5 – 2 اعتبار تجاری به عنوان ابزاری برای تأمین مالی 16
2 – 1 – 5 – 2 اسناد پرداختني 17
3 – 1 – 5 – 2 ساير حساب ها و اسناد پرداختني 17
4 – 1 – 5 – 2 پیش دریافت از مشتریان 17
2 – 5 – 2 بدهی های عملیاتی برآوردی ( ذخایر ) 18
1 – 2 – 5 – 2 ذخیره هزینه های معوق 19
2 – 2 – 5 – 2 ذخیره مالیات 19
3 – 2 – 5 – 2 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 19
6 – 2 تامين مالي ناشي از بدهي هاي مالي 20
1 – 6 – 2 بدهي هاي مالي كوتاه مدت 20
1 – 1 – 6 – 2 اوراق تجاری ( اوراق قراضه کوتاه مدت ) 21
1 – 1 – 1 – 6 – 2 اوراق تجاری به عنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی 21
2 – 1 – 6 – 2 وام های بانکی کوتاه مدت 22
3 – 1 – 6 – 2 وثیقه قرار دادن حساب های دریافتی 22
4 – 1 – 6 – 2 وثیقه قرار دادن موجودی کالا 23
2 – 6 – 2 بدهي هاي مالي ميان مدت و بلندمدت 23
1 – 2 – 6 – 2 وام هاي بانكي بلندمدت 24
2 – 2 – 6 – 2 وام هاي شركت هاي بيمه و ساير موسسات اعتباري 24
3 – 2 – 6 – 2 تامين مالي تجهيزات 24
4 – 2 – 6 – 2 بدهيهاي رهني 24
5 – 2 – 6 – 2 اوراق قرضه 25
1 – 5 – 2 – 6 – 2 انواع اوراق قرضه 25

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید