پیشینه تحقیق انعطاف پذیری استراتژیک

پیشینه تحقیق انعطاف پذیری استراتژیک

پیشینه تحقیق انعطاف پذیری استراتژیک انعطاف پذیری استراتژیک
انعطاف پذیری استراتژیک ؛ شناخت مدیریتی
1 . 2 انعطاف پذیری استراتژیک
2 . 2 انعطاف پذیری و شرکت بین المللی
3 . 2 خروج از رقابت در صادرات
4 . 2 انعطاف پذیری استراتژیک و شبکه اجتماعی
5 . 2 گونه شناسی انعطاف پذیری استراتژیک
6 . 2 بسوی انعطاف ¬ پذیری در مدیریت ¬ صادرات
7 . 2 توسعه بازار صادرات
8 . 2 پیشینه تحقیق
1 . 15 . 2 تحقیقات داخلی
2 . 15 . 2 تحقیقات خارجی
منابع فارسی :

منابع انگلیسی :

انعطاف پذیری استراتژیک
انعطاف پذیری استراتژیک ؛ شناخت مدیریتی
انعطاف پذیری استراتژیک به عنوان مجموعه ای از قابلیت هاست که شرکت ها را قادر به تغییرمی کند . این توانایی به شکت ها فرصت مقابله و رویارویی باتغییرات محیطی را می دهند و همچنین آنهارا قادر به هدایت تغییرات دربازار های رقابتی بسیار بزرگ یا همان هایپرمارکت ها می کند . Matanda , 2009 )) درحالیکه برخی از مطالعات تجربی اخیر به بررسی پیامد های حاصل از انعطاف پذیری استراتژیک پرداختند . و دراین بین رابطه مثبتی بین انعطاف پذیری استراتژیک وعملکرد شرکت ها بیان داشت و زمانی اتفاق می افتد که شرکت ها در حال حرکت بسوی صنایع درحال رشد بوده و یا بایستی با شوک های محیطی روبروشوند . Khanna T , 2005 )) موارد پیشین راجع به انعطاف پذیری استرتژیک در متون تحقیقاتی زیادی یاد شده اند اما بیشتر از لحاظ تئوری گسترش یافته و اجماع کمی بر روی مفهوم سازی در این بین به چشم می خورد . در حالیکه مباحث پیشین در این باره بیشتر راجع به شناخت مدیریتی ، منابع شرکت و اختیارات استراتژیک می باشند و در این بین هیچ مدل مفهومی توسعه نیافته و در ارتباط با این اجزا تست ومورد ارزیابی واقع نشده اند . از اینرو اهمیت نسبی فرمولاسیون اختیارات استراتژیک برای توسعه و ارتقا انعطاف پذیری استراتژیک بسیار مهم قلمداد می گردد ولی شواهد تجربی حمایت کننده از این بحث دردسترس نیستند . عدم وجود اجماع برروی مفهوم سازی با یافته های تحقیقاتی راجع به انعطاف پذیری استراتژیک در تضاد می باشد . و همچنین برای مدیرانی که بدنبال درک صحیحی از مضوع می باشند ، مفید نمی باشد . بنابراین توسعه نظریه در ارتباط با شناخت مدیریتی ، منابع شرکتی و اختیارات استراتژیک رابطه آنها با انعطاف پذیری استراتژیک مهم و حیاتی است تا منجر به شناخت چگونگی رفتار شرکت ها در زیر سایه تلاطمات محیطی گردد . ( Christensen , 2007 ) کاملا واضح می باشد که توسعه مفهومی از لحاظ نظری در این حوزه منجر به ایجاد نتایج غیرقاطع می گردد . نویسندگانی مانند کومبه و گرینلی 2004 و نادکارینی و نارایانان 2007 به اهمیت شناخت مدیریت در شکل باورها یا طرحواره های استراتژیک اشاره کرده اند و اینچنین عنوان شده است که مدیران از طرحواره استراتژیک برای تصمیم گیری استفاده می کنند . همانطور که طبق گقته پیشینیان راجع به انعطاف پذیری استراتژیک استناد می گردد ، الگوهای استراتژیک همانند لنزهایی هستند که مبتنی بر باورها و دانش پیشین می باشند که از طریق آن تصمیم گیرندگان در حوزه استراتژی به تفسیر داده ها می پردازند . از اینرو الگوهای استراتژیک

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید