پیشینه تحقیق الگو تدریس

پیشینه تحقیق الگو تدریس

پیشینه تحقیق الگو تدریس الگو چیست ؟
معرفی الگوهای تدریس :
الگوی تدریس جیگ ساو
مراحل طرح تدریس جیگ ساو
مراحل تدریس جیگ ساو
2 – کار تیمی
3 – آزمون
4 – نقد و بررسی
5 – جمع بندی
مثال برای گام اول آمادگی فردی : موضوع سنگ ها
مثال برای گام دوم : کارتیمی
مثال گام سوم آزمون
گام چهارم : نقد و بررسی
گام پنجم : جمع بندی
مراقب چه چیزهایی باشیم ؟
نقش معلم قبل از اجرای الگو :
ویژگی های متن درس :

ارزشیابی در این الگو :

مراحل اجرای الگو :
ارزش یابی :
کاربرد الگو
ب : سوابق پژوهشی ( پیشینه داخلی و خارجی )
پیشینه تحقیق
تحقیقات انجام شده در داخل کشور
پیشینه خارجی
تحقیقات انجام شده در خارج کشور
منابع فارسی
کتاب :
مقاله و مجله :
پایان نامه :
منابع غیرفارسی :

الگو چیست ؟
الگو ، معمولاً به نمونه کوچکي از يک شيء يا به مجموعه اي از اشياي بيشمار گفته مي شود که ويژگيهاي مهم و اصلي آن شيء بزرگ يا اشياء را داشته باشد . الگوي تدريس ، چهارچوب ويژه اي است که عناصر مهم تدريس در درون آن قابل مطالعه است . انتخاب يک الگوي تدريس ، بستگي به نوع آگاهي معلم از فلسفه و نگرشهاي تعليم و تربيت خواهد داشت .
تدريس يک فرآيند است و فعاليتي است که در داخل يک الگو صورت مي پذيرد ، الگوهاي تدريس متعددي توسط صاحبنظران معرفي شده اند که به مهمترين آنها اشاره خواهيم کرد :

معرفی الگوهای تدریس :
از گذشته دور تا به امروز شاهد تلاش تمام تمدنها برای یافتن راه های خوب تدریس هستیم . بر اساس مطالعات انجام شده در دهد 90 و اوایل قرن 21 تمایل صاحب نظران الگوی تدریس ، دال بر طبقه بندی کردن الگوهاست . بر اساس آخرین طبقه بندی الگوهای تدریس در چهار خانواده اصلی تقسیم بندی شده اند عبارتند از :
الف ) خانواده الگوهای اجتماعی
ب ) پردازش اطلاعات
ج ) خانواده الگوهای انفرادی
د ) سیستم های رفتاری
الگوهای تدریس در واقع الگوهای یادگیری اند و ما به عنوان معلم ها در حالی که به دانش آموزان خود اطلاعات می دهیم نحوه یادگیری درست را نیز به آنها می آموزیم . نحوه تدریس اثر بسیار بر روی توانایی دانش آموزان دارد . معلمان موفق ارائه دهنده صرف اطلاعات نیستند بلکه آنها داتش آموزان خود را به انجام تکالیف سالم اجتماعی وادار کرده به آنها نحوه ی استفاده ی موثر از آنها را یاد می دهند . الگوهای موفق می تواند به معلمان برای کاربرد معینی در تدریس کمک کرده و اثر بخشی و کارایی را افزایش دهد . اما ذکر این نکته ضروری است که تلفیق و به کارگیری ترکیبی آنها نیز امکان پذیر است و این امر

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید