پیشینه تحقیق اضطراب

پیشینه تحقیق اضطراب

پیشینه تحقیق اضطراب اضطراب
نظریه های اضطراب
نظریه روان تحلیل گری
نظریه رفتار گرا
نظریه شناختی
نظریه انسان گرایی
نظریه یادگیری اجتماعی
مراحل اضطراب
1 – اضطراب خفیف :
2 – اضطراب متوسط :
3 – اضطراب شدید :
4 – اضطراب سطح چهارمیا وحشت زدگی
مبانی نظری اضطراب امتحان
اضطراب امتحان
رابطه بین اضطراب ریاضی و اضطراب امتحان
اضطراب ریاضی و اضطراب امتحان ، سازه های جدا
ابعاد اضطراب امتحان
اضطراب صفت و حالت
تحقیقات انجام شده در زمینه موضوع پژوهش
اضطراب ریاضی علت ها و پیامدها
جنسیت و اضطراب ریاضی
حل مسأله و اضطراب ریاضی
منابع فارسی :
منابع لاتین

مبانی نظری اضطراب ونظریه های اضطراب واضطراب امتحان
اضطراب
اضطراب به منزله ی بخشی از زندگی انسان ، در همه ی افراد در حدی اعتدال آمیز وجود دارد و در این حد ، به عنوان پاسخی سازش یافته تلقی می شود ، اما اگر از این حد خارج شود و جنبه ی مزمن و مداوم بیابد به منزله ی شکست و سازش نایافتگی تلقی می گردد ( دادستان ، 1380 ).
اضطراب ، احساس رنج آوری است که با یک موقعیت ضربه آمیز کنونی یا با انتظار خطری به شی ء نامعین وابسته است ( دادستان ، 1380 ).
اضطراب یک حالت نگرانی و دلشوره است که با ترس پیوند دارد . موضوع اضطراب ، مانند خطری مبهم یا یک رویداد احتمالی ناگوار ، معمولا نا مشخص و اختصاصی تر از موضوع ترساست ( بال ترجمه ی مسدد ، 1379 ).
از نظر سولیوان ( 1974 ) اضطراب انعکاسی از تنش درونی است ؛ در حالی که ترس سازو کاری است که بر پایه ی رویارویی با خطرات واقع بینانه تر خارجی به کار می رود ( بال ترجمه ی مسدد ، 1379 ).
از نظر آدلر2 ( 1929 ، به نقل از آزاد ، 1376 ) اضطراب در رویارویی شخص با خود و دیگران ؛ در ارتباط با احساس حقارت و نحوه جبران آن مطرح می شود .
هورنای3 ( 1948 ) اضطراب ناشی از تجارب گذشته و نحوه ی ارضای نیازهای شخصی و فرمهای تشخیصی افراد را ، مطرح می کند . اریکسون4 ( 1963 ) با اتکا روی آموزش اعتماد و محبت و احساس امنیت در دوران کودکی اضطراب را روشن کرده و معتقد است که کودکانی که از ابتدا امنیت را تجربه نکرده اند در مقابل دیگران با اضطراب و نا امنی روبرو می شوند ( به نقل از آزاد ، 1376 ).

نظریه های اضطراب
نظریه روان تحلیل گری
فروید ( 1923 ) معتقد است که اضطراب هشدار و تهدیدی است علیه « خود » که از فشار یک تمایل یا خواسته غیر منطقی ناشی می شود و در صدد وارد شدن به حیطه آگاهی ، جهت تخلیه بار هیجانی می باشد . این فشار از طرف ناخوداگاه خود را به استفاده کردن از جهت مقابله با

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید