پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد

پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد

پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد ارزیابی عملکرد
تعاریف ارزیابی عملکرد
2 – 2 – 2 سابقه ارزیابی عملکرد
2 – 2 – 3 تاریخچه ارزیابی عملکرد در ایران
2 – 2 – 4 فرایند ارزیابی ؛ مراحل ارزیابی عملکرد
2 – 2 – 5 اثرات ارزیابی عملکرد
2 – 2 – 6 اهمیت ارزشیابی عملکرد
2 – 2 – 7 ابعاد ارزیابی عملکرد
2 – 2 – 7 – 1 عملکرد کارکنان
2 – 2 – 7 – 2 ارزیابی عملکرد بخشی از یک سازمان
2 – 2 – 7 – 3 ارزیابی عملکرد مدیر
2 – 2 – 8 تعریف کارایی
2 – 2 – 9 مفهوم بهره وری
2 – 2 – 10 روشهای کلی اندازه گیری کارایی
1 ) پارامتری و 2 ) ناپارامتری
2 – 2 – 10 – 1 روشهای پارامتری
2 – 2 – 10 – 2 روشهای غیرپارامتری
2 – 2 – 11 انواع کارایی
2 – 2 – 11 – 1 كارايي فني يا تكنيكي
2 – 2 – 11 – 2 كارايي تخصيصي
2 – 2 – 11 – 3 كارايي اقتصادي
2 – 2 – 11 – 4 كارايي مقياس
2 – 3 پیشینه تحقیق
2 – 3 – 1 تحقیقات خارجی
2 – 3 – 2 تحقیقات داخلی
5 – 6 فهرست منابع و مآخذ
5 – 6 – 1 منابع فارسی
5 – 6 – 2 منابع انگلیسی :

ارزیابی عملکرد
تعاریف ارزیابی عملکرد
ارزیابی عملکرد به مجموعه اقدامات و اطلاعاتی اطلاق می گردد که به منظور افزایش سطح استفاده بهینه از امکانات و منابع جهت دستیابی به اهداف و شیوه های اقتصادی توأم با کارایی و اثربخشی صورت می گیرد . به طوری که ارزیابی عملکرد در « بعد سازمانی » معمولاً اثربخشی فعالیتهاست . منظور از اثربخشی میزان دستیابی به اهداف و برنامه ها با ویژگی کارا بودن فعالیت ها و عملیات است ( کاپلان ، 1385 ).
به طور کلی نظام ارزیابی عملکرد را می توان فرآیند سنجش و اندازه گیری و مقایسه میزان و نحوه دستیابی به وضعیت مطلوب دانست . برخی تعاریف موجود در مورد ارزیابی عملکرد به شرح زیر است :
ارزیابی عملکرد فرآیندی است که به سنجش و اندازه گیری ، ارزشگذاری و قضاوت درباره عملکرد طی دوره ای معین می پردازد ( طاهری ، 1382 ).
ارزیابی عملکرد در بعد نحوه استفاده از منابع در قالب شاخص های کارایی بیان می شود . اگر در ساده ترین تعریف ، نسبت داده به ستاده را کارایی بدانیم ، نظام ارزیابی عملکرد در واقع میزان کارایی تصمیمات مدیریت در خصوص استفاده بهینه از منابع و امکانات را مورد سنجش قرار می دهد ( طاهری ، 1382 ).
به طور کلی نظام ارزیابی عملکرد را می توان فرآیند سنجش و اندازه گیری و مقایسه میزان و نحوه دستیابی به وضعیت مطلوب با معیارها و نگرش معین در دامنه و حوزه تحت پوشش معین

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید