پیشینه تحقیق اتوماسیون اداری

پیشینه تحقیق اتوماسیون اداری

پیشینه تحقیق اتوماسیون اداری اتوماسیون اداری
2 – 1 – 1 مزایا و معایب اتوماسیون اداری
مزایای مستقیم
مزایای غیر مستقیم
معایب سیستم اتوماسیون اداری
انواع کاربرد ها یا زیر سیستم های اتوماسیون اداری :
2 – 1 – 2 ارگونومی در مکانیزاسسیون اداری
2 – 1 – 3 بکار گیری تکنولوژی در اتوماسیون اداری
2 – 1 – 4 مجموعه نرم فزار های اتوماسیون
2 – 1 – 5 اداره Virtual office مجازی ()
2 – 1 – 6 نمونه کاربرد های سیستم اتوماسیون اداری
2 – 1 – 6 – 1 سیستم اطلاعاتی اتوماسیون اداری ( OAS )
2 – 1 – 6 – 2 سیستمهای اطلاعاتی ارتباطات الکترونیکی ( ECS )
2 – 1 – 6 – 3 سیستمهای اطلاعاتی عملیاتی ( TPS )
2 – 1 – 6 – 4 سیستمهای اطلاعاتی مدیریت ( MIS )
2 – 1 – 6 – 5 سیستمهای مطالعاتی کمک به تصمیم گیری ( DSS )
2 – 1 – 6 – 6 سیستمهای اطلاعاتی جامع و یکپارچه ( ES )
2 – 1 – 7 سیستمهای اطلاعاتی اتوماسیون اداری ( OAS )
2 – 1 – 7 – 1 جدول انواع کاربرد های سیستم اتوماسیون اداری
اتوماسیون اداری و بهره وری :
2 – 1 – 8 نکات برجسته درباره اتوماسیون و بهسازی روشهای کار
باز خود :
خودكارسازي
اتوماسيون و تصميمات مديريت
ضرورت تفكر براي آينده
2 – 1 – 9 بهبود كار و اتوماسيون
پیشینه تحقیق
الف ) مطالعات خارجی :
ب ) مطالعات داخلی :
منابع

اتوماسیون اداری
یافتن تعریفی مشخص سیستم های اتوماسیون اداری تعریف مشخصی ندارند بلکه تعریف آنها منحصربه تعیین دیدگاههای کاربر است و این خود بدین معنی است که سیستم های اتوماسیون اداری دارای تعاریف بی شماری است ( 2001Green , ). در اینجا به برخی از آنها اشاره می کنیم .
اتوماسیون اداری ، مشتمل بر تمام سیستم‌های الکترونیک رسمی و غیررسمی بوده که به بر قراری ارتباط اطلاعات بین اشخاص در داخل و خارج موسسه و بالعکس مربوط می شود ( 2005 ، Zwass ).
اتوماسیون عبارت است از : « تکنولوژی که با دو ابزار اساسی در ارتباط است : 1 – مکاترونیک 2 – کامپیوتر و در تولید محصولات و یا ارائه خدمات بکار گرفته می شود ».
اتوماسیون بطور مرسوم به دو دسته اساسی تقسیم می شود :
1 . اتوماسیون کارخانه‌ای
2 . اتوماسیون خدمات
از جهت ماهیت نیز اتوماسیون به سه دسته اصلی تقسیم مي شود :
1 – اتوماسیون ثابت ، 2 – اتوماسیون برنامه پذیر و3 – اتوماسیون منعطف
اتوماسیون ثابت متشکل از دسته ای از ابزار های خود کار سازی محیط کاری در جهت اهداف مشخص و با یک طراحی مهندسی از پیش سفارش شده است . این نوع از اتوماسیون سخت نیز نامیده می شود ، در ارتباطی تنگاتنگ با

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید