پیشینه تحقیق آموزش و توسعه

پیشینه تحقیق آموزش و توسعه

پیشینه تحقیق آموزش و توسعه آموزش و توسعه
مقدمه
2 – 3 – 2 ) تعیین نیازهای آموزشی
مرحله اول ، ارزیابی عملکرد :
مرحله دوم ، برآورد هزینه آموزشی :
مرحله سوم ، تعیین اینکه آیا عملکرد ضعیف ناشی از نداشتن انگیزه و عدم تمایل به کار است یا عدم توانایی فرد :
مرحله چهارم ، تنبیه یا پاداش :
مرحله پنجم ، تعیین استاندارد :
مرحله ششم ، از میان برداشتن موانع :
مرحله هفتم ، تمرین و ممارست :
مرحله هشتم ، آموزش :
مرحله نهم ، طراحی مجدد شغل :
مرحله دهم ، انتقال یا اخراج فرد :
2 – 3 – 3 ) نظریات یادگیری و آموزش
1 ) شرطی شدن کلاسیک :
2 ) شرطی شدن عامل یا کنشگر :
3 ) یادگیری شناختی و یادگیری اجتماعی :
2 – 3 – 4 ) سبکهای یادگیری
2 – 3 – 5 ) آموزش ضمن خدمت
1 ) چرخش شغلی :
2 ) آموزش تیمی :
3 ) مربی گری و مشاوره :
4 ) برنا مه های کارآموزی :
2 – 3 – 6 ) الگوی جامع آموزش
2 – 3 – 7 ) مزایای آموزش
2 – 3 – 8 ) کارکردهای آموزش
1 ) جامعه پذیری :
2 ) بهبود عملکرد :
3 ) جانشین پروری :
4 ) مهارت آموزی :
5 ) رفتارهای غیر مولد :
6 ) قابلیت اشتغال :
2 – 3 – 9 ) ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی
• رضایت کارآموز از دوره :
• یادگیری حاصل از دوره :
• بررسی تغییر رفتار کارآموز :
• بررسی نتایج :
2 – 3 – 10 ) دلایل عدم اثربخشی دوره های آموزشی در سازمان های ایرانی
پیشینه تحقیق
2 – 4 – 1 – تحقیقات داخلی :
2 – 4 – 2 – تحقیقات خارجی :
منابع :

آموزش و توسعه
مقدمه
سالهاست این اعتقاد وجود دارد که آموزش و توسعه کارکنان ، برای سازمان و نیروی کارش سودمند است . اَشکال مختلفی از آموزش توسط سازمانهای مختلف ارائه شده است . به هر حال با گذر از فعالیتهای آموزشی به شکل سنتی به سبک آموزشی مداوم و آینده گرا ، در نحوه بکارگیری این فعالیتها تغییر ایجاد شده است McDowall and Saunders , 2010 )). امروزه آموزش به عنوان تجربه ای به شمار می آید که مبتنی بر یادگیری به منظور ایجاد تغییرات نسبتاً پایدار در فرد است ، تا او را به انجام کار و بهبود بخشی توانایی ها ، افزایش مهارت و در نتیجه توانمند شدن برای تحقق بخشیدن به اهداف مورد نر قادر سازد ، بنابرانی آموزش به مفهوم تغییر دانش ، نگرش و تعامل با محیط فعالیت است و مستلزم استفاده از برنامه های پیش بینی شده ای است که شایستگی های موجود در کارکنان را تقویت

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید