پیشنه و ادبیات نظری تنیدگی حرفه ای ,تنیدگی ارتباطی ،رضایت شغلی

پیشنه و ادبیات نظری تنیدگی حرفه ای ,تنیدگی ارتباطی ،رضایت شغلی

پیشنه و ادبیات نظری تنیدگی حرفه ای ,تنیدگی ارتباطی ،رضایت شغلی مبانی نظر وپیشینه تحقیق تنیدگی حرفه ای , تنیدگی ارتباطی ، رضایت شغلی

فصل دوم

مقدمه

تنيدگي حرفه اي

منابع وابسته به محيط كار

تنيدگي حرفه هاي كنترل و نگهباني

تنيدگي وابسته به افراط يا تفريط در كار

منابع وابسته به تطبيق فرد با محيط

تنيدگي ارتباطي

الف – مديران

ب – افراد تابع

سبك مديريت و روابط انساني

تامين بهداشت رواني

ويژگي هاي افرادي كه سلامت رواني دارند

عملياتي كه سلامتي رواني را به خطر مي اندازد

روابط ميان فردي

خستگي ناشي از شغل

فشا رناشي از كار

اهميت رضايت شغلي

نگرش كلي فرد نسبت به شغلش

مقدمه :
اصطلاح تنيدگي يا استرس از كلمه لاتين stringere مشتق شده كه به معناي در آغوش گرفتن ، فشردن و باز فشردن است . رفتارهايي كه مي توانند با احساسات متضاد همراه باشند . براي مثال مي توان كسي را در آ غوش گرفت اما در همين حال وي را دچار اختناق كرد . فشرده شدن يا زير فشار قرار گرفتن به اختناق منتهي مي شو و احساس درماندگي و اضطرابي را به وجد مي آورد كه قلب و روح را در بر مي گيرد . به اين ترتيب درماندگي يا استيصال نيز اصطلاح ديگري است كه از Stringere مشتق شده است و بيانگر احساس رهاشدگي ، انزواع ، ناتواني و جز آن است كه در يك موقعيت حاد ( نياز ، خطر ، رنج ) در فرد ايجاد مي شود .
قبل از قرن بيستم از اصطلاح تنيدگي در زبان فرانسه استفاده نشده در حالي كه در زبان انگليسي از قرن هفدهم به بعد ، به صورت گتسرده اي از ان سود جسته اند و رنج ، محروميت ، گرفتاري ، ناراحتي و ناملايمات يعني همه پيامدهاي يك زندگي دشوار را با اين كلمه بيان كرده اند .
اكنون به طبقه بندي تعاريفي كه در مورد اصطلاح تنديدگي ارائه شده اند باز مي گرديم :
تنيدگي نيرويي است ك تنش و تغيير شكلي در شي اي كه اين نيرو بر آن وارد مي شود ، ايجاد مي كند .
تنيدگي نتيجه عمل يك عامل جسماني ، روان شناختي و يا اجتماعي است ، عاملي كه سايه آن را « عامل تنيدگي زا » ناميده است .
تنيدگي در عين حال عبارت است از عامل تنيدگي زا و پيامد اثر آن در ابعاد مختلف فردي .
در اين معنا ، تنيدگي از بعد زيست شناختي آن در نظر گرفته نمي شود بلكه از زاويه پويايي در عين حال دروني و بروني آن مورد توجه قرار مي گيرد . در اين صورت تنديدگي به منزله عاملي بروني است كه توسط يك فرد در فضا و در زمان معيني ادراك مي شود . فرد ، دفاعهاي رواني خود را براي مقابله با آن به كار مي اندازد . و در عين حال

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید