پیشنه و ادبیات نظری تعاریف و مفاهیم رضایت شغلی

پیشنه و ادبیات نظری تعاریف و مفاهیم رضایت شغلی

پیشنه و ادبیات نظری تعاریف و مفاهیم رضایت شغلی فهرست مطالب :

رضایت شغلی
2 – 3 – 1 ) مفهوم رضایت از شغل
2 – 3 – 2 ) تعاریف رضایت شغلی
2 – 3 – 3 ) رضایت و انگیزش
2 – 3 – 4 ) اثرات رضایت شغلی بر عملکرد کارکنان
2 – 3 – 5 ) رابطه مدیر با کارمند
2 – 3 – 6 ) امنیت شغلی
2 – 3 – 7 ) فرآیند ارزیابی عملکرد
2 – 3 – 8 ) رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتری
2 – 4 ) عوامل تعیین کننده رضایت شغلی
2 – 4 – 1 ) کارهایی که هماورد طلب هستند :
2 – 4 – 2 ) یکسانی حقوق و مزایا
2 – 4 – 3 ) شرایط مناسب کاری
2 – 4 – 4 ) همکاران مساعد
2 – 4 – 5 ) تناسب شغل بافرد
2 – 6 – 1 ) پژوهش های داخلی
2 – 6 – 2 )) پژوهش ¬ های خارجی
فهرست منابع
الف ) منابع فارسی
ب ) منابع غیرفارسی

رضایت شغلی
یکی از حیاتی ترین مفاهیم رفتاری در سازمان بحث رضایت شغلی می باشد . همواره اشاراتی راجع به چگونگی رضایت و عدم رضایت مطرح بوده و آن را به عنوان یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت یا عدم موفقیت شغلی قلمداد کرده اند . دانشمندان و عالمان علم مدیریت ، بهره وری ، غیبت از کار ، جابجایی کارکنان و رضایت شغلی را از جمله متغیرهای اصلی در رفتار سازمانی قلمداد کرده اند ( رابینز ، 1388 ، ص36 ). در یک نگرش رضایت شغلی چیزی نیست جز فاصله بین مقدار مزایا و پاداشی که کارمند دریافت می کند و آنچه را که به باور خود می بایستی دریافت کند . اهمیت این متغیر در علوم رفتاری از آن جهت است که این متغیرها نشان دهنده نوعی نگرش است نه یک رفتار . رضایت شغلی مجموعه ای است از احساس های سازگار و ناسازکار که کارکنان با این احساسها به کار خودد می نگرند و به واقع رضایت از شغل را می توان به عنوان حالتی مطبوع و مثبت حاصل از ارزیابی شغلی یا تجارب شغلی تعریف کرد . رضایت شغلی یکی از متغیرهایی است که در جستجو برای درک نگرش ها و رفتارهای کارکنان در قبال سازمان های خود ، بسیار مورد مطالعه قرار گرفته است . رضایت شغلی ، میزانی که محیط کاری ( یعنی شغل ، همکاران و سرپرستی ) نیازهای فرد را برآورده می کند را منعکس می کند . در این مطالعه ، به رضایت شغلی به عنوان یک معیار کلی توجه می کنیم تا مجموعی از ابعاد فردی رضایت شغلی . این به حالت لذتبخش حاصل از شغل و تجربه کاری فرد اشاره دارد . یک مطالعه اخیر ، بیشتر مبتنی بر روابط انسانی ، ادعا کرده که افراد اگر شغلشان آنها را برای برآورده کردن نیازهایشان قادر سازد ، آنها نگرش های شغلی مثبتی

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید