پیشنه و ادبیات نظری بهداشت روانی و بیماری سرطان

پیشنه و ادبیات نظری بهداشت روانی و بیماری سرطان

پیشنه و ادبیات نظری بهداشت روانی و بیماری سرطان مبانی نظری وپیشینه تحقیق بهداشت روانی وبیماری سرطان

فصل دوم

پيشينه هاي پژوهش
– مفاهيم بهداشت رواني
– انواع پيشگيري در بهداشت رواني
– سرطان – عوامل روان شناختي مؤثر در بروز سرطان
– رون بيماري
– پيش آگاهي
– سندرم هاي روانپزشكي در بيماران سرطاني
– درمان
– زندگي پس از سرطان
پيشينه پژوهش
– مفاهيم بهداشت رواني :
سازمان جهاني بهداشت رواني را چنين تعريف مي كند « بهداشت رواني در درون مفهوم كلي بهداشت جاي مي گيرد و بهداشت يعني توانايي كامل براي ايفاي نقش هاي اجتماعي ، رواني ، جسمي ، بهداشت تنها نبود بيماري يا عقب ماندگي نيست .»
در اين تعريف همانطور كه ملاحظه شد سازگاري با محيط اهميت زيادي دارد طبق آن شخصي كه بتواند با محيط خود ( خانواده ، همكاران ، همسايگان و به طور كلي اجتماع ) خوب سازگار شود از نظر بهداشت رواني بهنجار خواهد‌بود . اين شخص با تعادل رواني رضايت بخش پيش خواهدرفت و تعارض هاي خود را با دنياي بيرون و درون حل خواهدكرد و در مقابل ناكاميهاي اجتناب‌ناپذير زندگي مقاومت خواهد داشت .
اگر كسي توان انجام دادن اين كارها را نداشته باشد و در نتيجه با محيط خود به شيوه ي نامناسب و دور از انتظار برخورد كند از نظر رواني بيمار خواهدبود . زيرا با اين خطر روبرو خواهدبود كه تعارضهاي حل نشده‌ي خود را به صورت نوروز ( اختلالات خفيف رفتاري ) نشان‌دهد و به شخص نوروتيك تبديل شود . بنابراين بهداشت رواني مردم از اهميت بسزايي برخوردار است و به همين دليل امروزه جوامع مختلف بسيج شده اند تا سايتهاي مربوط به بهداشت رواني و پيش بيني بيماريهاي رواني را سازمان دهند . اين سايتها كه مي توانند ارزشهاي انساني و اقتصادي بالايي داشته باشند ايجاب مي كنند كه بيش از هر چيز نيازهاي بهداشت رواني شناخته شود . منظور از نيازهاي بهداشت رواني است كه عوامل تضمين كننده آن ، مخصوصاً در مورد كودكان را بشناسيم ، به علتهاي اختلال آن پي ببريم و با چگونگي درمان بيماريهاي رواني آشنا شويم .
در سال 1948 ، كميسيون مقدماتي سومين كنگره جهاني بهداشت‌رواني ، براي بهداشت‌رواني ، يك تعريف دو قسمتي ارائه مي دهد : 1 – بهداشت رواني حالتي است كه از نظر جسمي و رواني و عاطفي در حدي كه با بهداشت رواني ديگران انطباق داشته باشد براي فرد مطلوبترين رشد را ممكن مي‌‌‌سازد .
2 – جامعه خوب جامعه اي است كه براي اعضاي خود چنين رشدي فراهم مي آورد و در عين حال رشد خود را تضمين مي كند و نسبت به ساير جوامع بردباري نشان مي دهد ( كلويته ، 1968 ).
سازمان جهاني بهداشت ، بهداشت رواني را بر اساس جنبه هاي زيستي و اجتماعي تعريف مي كند . به نظر اين سازمان ، بهداشت

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید