پیشنه و ادبیات نظری بهداشت روانی و بیماریهای روانی

پیشنه و ادبیات نظری بهداشت روانی و بیماریهای روانی

پیشنه و ادبیات نظری بهداشت روانی و بیماریهای روانی مبانی نظری وپیشینه تحقیق بهداشت روانی وبیماریهای روانی

فصل دوم : ادبيات و پيشينه ي تحقيق 7
تعريف 8
تاريخچه 12
مختصري درباره تاريخچه بهداشت رواني در ايران 21
اهميت دامنه حدود و زيانبخشي بيمارايهاي رواني در جامعه 27
علل افزايش و شيوع بيماريهاي رواني 30
تفاوتهاي فردي در كار 38
جنبه هاي تفاوتهاي فردي 38
تفاوتهاي فردي در عملكرد شغلي 39
روشهاي سنجش تفاوتهاي فردي 40
شيوه هاي سنتي انتخاب كاركنان 41
كاربرد روانشناسي و روشهاي علمي در گزينش 42
فرضيه هاي مربوط به فرد و شغل 43
آزمونهاي استخدامي 44
مراحل برنامه آزمونهاي استخدام داوطلبان شغل 45
موارد بررسي در تجزيه و تحليل شغل 46
فهرست
عنوان صفحه
ايجاد فرضيه 47
تعيين معيارها 48
اجراي آزمون 49
بررسي نتايج آزمون و تصميم گيري 50

تعريف :
بهداشت رواني ، روان پزشكي پيشگير ، بهداشت رواني اجتماعي ، و يا روانپزشكي اجتماعي به كليه ي رو شها و تدابيري اطلاق مي شود كه براي جلو گيري از ابتلا و درمان بيماريها ي رواني و توان بخشي بيماران رواني موجود به كار مي رود . دو واژه اخير بعد از سومين انقلاب در روانپزشكي از سال 1963 كه باعث ايجاد مراكز جامع روانپزشكي در مناطق جغرافيايي و يا جمعيتي معين گرديده به كار رود .
مشكل تعريف :
مشكل تعريف بهداشت رواني از آنجا سر چشمه مي گيرد كه هنوز تعريف صحيح و قابل قبولي براي بهنجاري نداريم . البته تعاريف و نقطه نظر هاي زيادي با توجه به شرايط و موقعيتهاي اجتماعي ، سنن و فرهنگ براي بهنجاري شده است . پزشكان و افرادي كه با ديد پزشكي به مسئله نگاه مي كنند بهنجاري شده است . پزشكان و افرادي كه با ديد پزشكي به مسئله نگاه مي كنند بهنجاري يا سالم بودن را نداشتن علايم بيماري تلقي مي كنند و به عبارت ديگر سلامتي و بيماري را درد و قطب مخالف يكديگر قرار مي دهند و براي اينكه فردي سالم بيمار شود بايستي از قطب سالم به قطب مخالف برود . اين امر در بعضي از بيماريها از جمله بيماريها

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید