پیشنه و ادبیات نظری بازی با شطرنج و چهل حدیث در ورزش

پیشنه و ادبیات نظری بازی با شطرنج و چهل حدیث در ورزش

پیشنه و ادبیات نظری بازی با شطرنج و چهل حدیث در ورزش مبانی نظری بازی با شطرنج و چهل حدیث در ورزش

فهرست مطالب :

فصل چهارم : مبانی فقهی بازی با شطرنج
گفتار اوّل : مبانی حرمت بازی با شطرنج :
گفتار دوّم : مبانی حلیّت بازی با شطرنج
گفتار سوّم : دیدگاه اهل سنّت درباره شطرنج
روایت فضیل :
روایت ابوربیع :
گفتار چهارم : نظر مراجع درباره ی بازی با شطرنج و پاسور
فصل پنجم : چهل حدیث در ورزش
منابع

فصل چهارم : مبانی فقهی بازی با شطرنج
یکی از بازیهای ورزشی ، شطرنج است . شطرنج از هندوستان به ایران آمد ، این بازی در روزگار نخست به عنوان سرگرمی و تفریح بود ، لیکن در سیر تاریخی از آن در « قمار » بازی استفاده شد ، تا آن جا که کاربردی جز « قمار » نداشت و در کتابهای فقهی و تاریخی از شطرنج ، به عنوان وسیله ی قمار یاد شده است . شطرنج در ردیف « نرد » بود تا این که پس از تشکیل المپیادهای ورزشی و برگزاری مسابقه های قارّه ای و سپس بین المللی ، شطرنج از نرد جدا شد و در ردیف برنامه های ورزشی قرار گرفت و موضوعی به طور کامل ، جدای از نرد پیدا کرد و رفته رفته ، از قمار خانه ها بساط شطرنج برچیده شد .
بی گمان بازی بدون برد و باخت با شطرنج از جمله موضوعات و مباحثی است که مورد ابتلای جامعه و پرسشهای فقهی فراوان نسبت به آن مطرح است از اهمیّت دو چندانی برخوردار می باشد . از جمله پرسشهای فقهی عبارتند از :
1 – آیا شطرنج همانند گذشته ابزاری ویژه قمار است و یا این که تغییر کاربردی و موضوعی در آن حاصل شده است ؟
2 – بر فرض تغییر کاربرد شطرنج آیا حکم فقهی بازی با آن تغییر می کند یا نه ؟
3 – آیا بازی با شطرنج – با فرض این که امروز از وسایل قمار به شمار نمی آید ویژگی خاصی دارد ؟
4 – آیا زمان و مکان در حکم بازی با شطرنج و یا در متعلق آن اثر دارد یا نه ؟ اگر اثر دارد تأثیر آن در چه حدی است ؟
با دقّت در عبارت فقیهانی که فتوا به حرمت بازی با شطرنج داده اند سه مبنا به دست می آید :
1 – از آن جهت که شطرنج از وسایل ویژه قمار است و ادلّه ای که از بازی با وسایل ویژه ی قمار نهی می کنند اطلاق دارند ، بازی با شطرنج را فرا می گیرند ، چه در آن برد و باخت باشد و یا نباشد و چه بازی با آن مصداق مفهوم قمار باشد یا نباشد از این رو بسیاری از فقها بر اساس این مبنا فتوا به حرمت داده اند .
2 – مبنای دیگر در حرمت بازی با شطرنج ، ویژگی و خصوصیت آن است . یعنی از

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید