پيشينه پژوهش پايان نامه سرمایه اجتماعی

پيشينه پژوهش پايان نامه سرمایه اجتماعی

پيشينه پژوهش پايان نامه سرمایه اجتماعی سرمایه اجتماعی
پیشینه تحقیق
در هر پژوهش آشنایی با کارهای تحقیقاتی قبلی و نظریه های مربوط به موضوع و آگاهی از وجوه مشابهت ها و تفاوت های موضوع مورد مطالعه با آن ضروری به نظر می رسد . در واقع هیچ کس نمی تواند مدعی باشد که بضاعت علمی اش او را از خوشه چینی در این دستاوردها بی نیاز می سازد . ( کیوی و کامپنهود ، 1370 ، ص36 )
1 – 1 – 2 تحقیقات داخلی
– پژوهش « سرمایه اجتماعی شبکه و اینترنت » توسط عبدالله گیویان و احمد غلامی ناصرآبادی در سال 1388 انجام شده و در این تحقیق رابطه استفاده از اینترنت و سرمایه اجتماعی شبکه ای کاربران اینترنت ، بررسی می شود . بنا به ضرورت و مناسبت موضوع ، از روش پیمایشی با تکنیک مصاحبه حضوری استفاده شده است . مهم ترین نتایج تحقیق بدین قرار است :
الف . رابطه مثبتی بین میزان استفاده از اینترنت و سرمایه اجتماعی شبکه ای برقرار است .
ب . بین استفاده اجتماعی از اینترنت و افزایش سرمایه اجتماعی رابطه معناداری برقرار است
ج . بین نوع رشته تحصیلی پاسخگو و نوع استفاده از اینترنت رابطه معناداری برقرار نیست .( گیویان ، غلامی ناصر آبادی ، 1388 )
– در پژوهش « نقش رسانه در سرمایه اجتماعی » که توسط محمود یعقوبی دوست انجام شده ، به این نتیجه رسیده است که رادیو و تلویزیون تأثیر فراوانی بر مخاطبان دارند که این تأثیر از نیاز روزانه مردم به اطلاعات و اخبار جدید و پر کردن اوقات فراغتشان یا بهره گیری از آنها به وجود می آید . محقق بر کارکردی که رادیو و تلویزیون در زمینه تغییر نگرش و افکار و رفتار مخاطبان ، تغییر فرهنگ عمومی ، اثر گذاری بر باورهای مردم و هدایت افکار عمومی دارد و نیز کارکرد بالا بردن مشارکت سیاسی مردم و … اشاره می کند و معتقد است که رادیو و تلویزیون ابزارهای دولتند و انتظار بر این است که اخبار و برنامه های آنها به تقویت برخی از شاخص های سرمایه اجتماعی بپردازند . ( یعقوبی دوست ، بی تا )
– در پژوهش « میزان اعتماد مردم به بخش خبری رسانه ها » توسط سمیرا کلهر با همکاری عباس عبدی در سال 1378 انجام شده ، محقق ضمن اشاره به کارکردهای متنوع رسانه ها در عرصه حیات اجتماعی به بحث در مورد مبانی تئوریک خود می پردازد . وی با استفاده از تئوری مازلو ، به طرح ارتباط نیاز به امنیت و بروز احساس بی اعتمادی می پردازد . نبود امنیت نسبت به محیط ، منجر به بی اعتمادی به نظام سیاسی می گردد . در این تحقیق میزان استفاده از رادیو ، مطالعه روزنامه ، نحوه کسب خبر و میزان علاقه به انواع خبر مورد توجه بوده است . از این رو رسانه های مورد بررسی علاوه بر رادیو و تلویزیون ، شامل مطبوعات و هفته نامه های خبری نیز هست . این پژوهش در پنج شهر تهران ، تبریز ، مشهد ، بوشهر ، بندرعباس با نمونه آماری 729 نفر انجام شده و جامعه آماری آن شامل افراد 20 تا 34 سال بوده است . در این

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید